nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
15 juni 2017VVT Nieuws

Ledenvergadering ActiZ stemt in met Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018

Vrijdag 9 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van ActiZ ingestemd met de inhoud van het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018 ‘Bouwen aan kwaliteit’. Door in te stemmen met het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018, hebben de leden van ActiZ zich ook geschaard achter de afspraken die zijn geformuleerd in het document ‘Verbeterthema’s contractering wijkverpleging 2018 en verder’[1]. 

Tussenakkoord

Het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018 betreft een tussenakkoord. ActiZ zet de komende periode alles op alles om extra middelen die (mogelijk) in het kader van het nieuwe Regeerakkoord beschikbaar komen niet alleen voor de verpleeghuiszorg aan te wenden, maar ook voor de zorg thuis. 

Inhoud afspraken

Met de ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018 wordt een aantal belangrijke inhoudelijke afspraken overeengekomen. Allereerst betreft dat de blijvende aandacht voor de doorontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening; hiervoor worden de komende jaren extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over onder andere de arbeidsmarktproblematiek, de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociale domein, e-health en substitutie (zorg op de juiste plek). Essentieel in de afspraken die zijn gemaakt, zijn de afspraken over verbetering van het contracteringsproces. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn geëxpliciteerd, waarbij de zorgplicht nadrukkelijk bij de zorgverzekeraars is geadresseerd. 

Geen verschraling van zorg

Voor de wijkverpleging is in 2018 ruim 3,7 miljard euro beschikbaar. Wanneer ook de andere landelijke partijen (ZN, V&VN, PFN, BTN) instemmen met dit bestuurlijke akkoord is er daarbij erkenning voor het feit dat wanneer het volume gelijk blijft (terwijl groei de verwachting is) een aantal kostprijsverhogende ontwikkelingen niet opgevangen kunnen worden binnen dit financiële kader. Leden van ActiZ hebben gewezen op het belang van de passage dat ‘het streven naar doelmatigheid [ …] niet mag leiden tot verschraling van zorg’. Benadrukt is dat dit niet alleen ‘bij mooie woorden mag blijven’. Zorg van goede kwaliteit die doelmatig wordt geleverd moet vergezeld gaan van een passend tarief. 

Begeleidend schrijven

Over het belang van kostendekkende tarieven en het feit dat zorgverzekeraars hierop aanspreekbaar zijn mogen geen misverstanden ontstaan. Om deze reden heeft ActiZ (het belang van) deze afspraak nogmaals met behulp van een begeleidend schrijven bij de staatssecretaris en bij de andere landelijke partijen benadrukt. 

Vervolg

Indien ook de andere landelijke partijen definitief instemmen met hetgeen voorligt, wordt medio juni een bijeenkomst georganiseerd tussen de landelijke veldpartijen en de staatssecretaris om het akkoord te ondertekenen. Pas hierna wordt over het bereikte resultaat extern gecommuniceerd.

[1] Hierover wordt ook wel gesproken in termen van de resultaten van ‘het traject Common EYE’.

Laatste nieuws