nieuws

03 juni 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kamer positief over opleiden op maat

"Het personeelsprobleem in de zorg is urgent", stelde minister De Jonge van VWS na kritiek vanuit de Tweede Kamer op het te rooskleurige persbericht over de afname van het personeelstekort. De minister erkende dat berichtgeving anders had gemoeten. Ook ActiZ ziet dat er - ondanks het toenemende aantal leerlingen, studenten en zij-instromers in de zorg - nog heel veel werk te verzetten is. ActiZ vindt het positief dat het debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg naast de cijfers ook ging over een betere aansluiting van onderwijs op de praktijk en het beter benutten van het stagefonds. 

Opleidingen beter aansluiten op praktijk

Veel partijen stonden stil bij het beter laten aansluiten van onderwijs op de praktijk. Het aanbod van om- en bijscholing moet wat ActiZ betreft aansluiten op het CV dat mensen al hebben opgebouwd. VVD, PvdA, GroenLinks gaven aan voorstander te zijn van modulair onderwijs. Leendert de Lange (VVD) stelde dat het onderwijs toegankelijker kan: beloon bewezen ervaring. Corinne Ellemeet (GroenLinks) vroeg zich af of de werving en het onderwijs zich nu niet te veel richt op jongeren die van de middelbare school komen: “Hoe maken we het makkelijker voor zij-instromers?” Simon Geleijnse van 50Plus stelde voor om de regeling praktijkleren ook van toepassing te laten zijn op de derde leerweg. Om zo onderwijs meer toe te spitsen op volwassen. ActiZ vindt het positief dat minister Bruins (VWS) hier voorstander van bleek te zijn en toezegde dit te willen bespreken met zijn collega van het ministerie van OCW.

Stagefonds goed benutten

Het begeleiden van nieuwe medewerkers is enorm belangrijk, ook om hen een goede start te bieden. Het Stagefonds zorg kwam daarom vaak ter sprake, het fonds is volgens ActiZ een belangrijk middel om goed werkgeverschap te faciliteren. Vera Bergkamp van D66 wilde weten waarom het Stagefonds niet volledig benut wordt. Joba van den Berg (CDA) vroeg de minister het Stagefonds ook te laten gelden voor derde leerwegonderwijs. John Kerstens van de PvdA vroeg om uitbreiding van het fonds om kosten voor begeleiding en vergoeding vanuit het fonds meer op elkaar te laten aansluiten. Minister Bruins erkende dat het fonds nu onderbenut wordt en wil kijken naar mogelijkheden om het volledige bedrag in te zetten.

Uitstroom beperken, goed werkgeverschap stimuleren

Nagenoeg alle politieke fracties stonden stil bij de gestegen uitstroom van medewerkers uit de zorgsector. VVD en SP gaven de minister de suggestie goed werkgeverschap te stimuleren via de zorginkoop. Minister De Jonge stelde in het debat goed werkgeverschap de norm te vinden: “dit moet je niet belonen, maar wel stimuleren”. Zorginkoop kan volgens hem daarbij helpen met bijvoorbeeld meerjarige contracten en faire tarieven. Op vragen over hoeveel mensen die de sector verlaten, terugkeren als zzp’er, verwees minister Bruins (VWS) naar het rapport dat hierover in november verschijnt. De PvdA noemde daarbij nog dat ze benieuwd zijn in hoeverre geld voor arbeidsvoorwaarden nu besteed wordt aan de inhuur van duurdere zzp’ers.

Medewerkers centraal

D66 stond stil bij in-service verpleegkundigen. Vera Bergkamp drong aan op een snel besluit voor het toegang geven tot het nieuwe register voor regieverpleegkundigen, zonder dat het deze groep gewaardeerde en ervaren zorgprofessionals demotiveert. Corinne Ellemeet van GroenLinks deed een hartenkreet om het centraal stellen van medewerkers het hart van het arbeidsmarktbeleid te laten zijn. Ze vroeg of het mogelijk was om gelden die nu gericht zijn werving en opleiden, meer te besteden aan behoud van medewerkers. Minister De Jonge bleek hier geen voorstander van te zijn, omdat werving en scholingsmogelijkheden ook bijdragen aan het verlagen van werkdruk en vergroten van werkplezier van medewerkers die al in dienst zijn. De minister gaf aan dat rond goed werkgeverschap hij een rol ziet weggelegd voor het Actie Leer Netwerk en de commissie Werken in de Zorg (commissie Terpstra).

Het debat in de Kamer is nog niet afgerond. Op een later moment gaan de Kamerleden en ministers van VWS verder met elkaar in gesprek over de arbeidsmarkt in de zorg.

ActiZ stuurde Kamerleden voorafgaand aan het debat een paper met een overzicht van wat er allemaal gedaan wordt om medewerkers te werven en behouden voor de vvt-sector. En aandachtspunten wat daarbij helpt. 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws