nieuws

06 mei 2019VVT Nieuws, Zorg

Organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV) flink verbeterd

ActiZ heeft met het vaststellen van een minimale set aan functionaliteiten een belangrijke stap gezet in het realiseren van een transparante en uniforme betaaltitel voor de regionale coördinatiefuncties. Hiermee wordt de toeleiding naar eerstelijnsverblijf (ELV) verder verbeterd. De minimale set is ontwikkeld door ZN, NZa en ActiZ en beschrijft vier functionaliteiten die aanwezig moeten zijn binnen de regionale coördinatiefuncties voor ELV: triage, inzicht in beschikbare capaciteit, afspraken over bereikbaarheid en toeleiding van zorg, evaluatie en monitoring.

Terug naar huis

Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die vanwege medische noodzaak tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is. Belangrijk is de voorwaarde dat het verblijf medisch noodzakelijk is. Het doel van eerstelijns verblijf is het analyseren van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan, deze opheffen of stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is.

Coördinatiefuncties

Coördinatiefuncties ondersteunen in de triage van de juiste zorg en geven inzicht in de beschikbare capaciteit en zijn 24/7 bereikbaar voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners. Eerder is door het kabinet al 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het inregelen van de coördinatiefuncties. Dit geld bleef tot nu toe op de plank liggen bij zorgverzekeraars doordat de wijze van bekostiging onduidelijk was.

Reactie ActiZ

ActiZ heeft veelvuldig en intensief gesproken met de betrokken partijen om een heldere en structurele bekostiging van deze belangrijke zorgvorm voor elkaar te krijgen. ActiZ is daarom blij met behaalde resultaat, vooral omdat de inzet van regionale coördinatiefuncties een belangrijke bijdrage levert aan De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP); de landelijke beweging waarlangs de zorgsector werkt aan het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg.

De tarieven en capaciteit die zorgaanbieders van verzekeraars tot nu toe krijgen aangeboden om regionale coördinatiefuncties te kunnen bieden waren vaak niet toereikend. Verdere professionalisering van regionale coördinatiefuncties en de uitvoering van JZOJP werd hierdoor belemmerd. ActiZ ziet dankzij de nieuwe bekostiging de verdere doorontwikkeling met vertrouwen tegemoet.

Lump sum

ActiZ en ZN hebben op basis van de functionaliteiten set met de NZa en het Zorginstituut gekeken naar een andere bekostigingsvorm. Gewerkt wordt aan het mogelijk maken van een zogenaamde lumpsum bekostiging. Als hier een formeel akkoord op wordt gegeven, betekent dit dat de financiering van de regionale coördinatiefuncties per 2020 niet meer in de elv-tarieven versleuteld wordt, maar dat de preferente zorgverzekeraar budget aan de desbetreffende regionale coördinatiefunctie zal toekennen. We hopen u op korte termijn nader te kunnen informeren hierover.

Nulmeting

Aan medewerkers van de coördinatiefuncties wordt via ZN een vragenlijst verstrekt, zodat een goed beeld ontstaat van de precieze verbeterpunten van de coördinatiefuncties.

Meer informatie

Download Minimumeisen functionaliteiten coördinatiefunctie elv en de bijbehorende Aanbiedingsbrief van ZN en ActiZ.

Kelly Schroeder

Laatste nieuws