nieuws

18 december 2018Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaar

ZN/Zorgkantoren hebben het Wlz Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 gepubliceerd, dat per 1 januari 2019 van kracht is. De belangrijke wijzigingen betreffen de meerzorgregeling, de zogenaamde EKT-regeling en het loslaten van de eis dat de cliënt het zorgplan ondertekend.

Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 versie december

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 is vindbaar op de site van ZN en die van de zorgkantoren. In het Voorschrift staat het uitvoeringsproces beschreven voor met name zorg in natura. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Een aantal weken geleden is de eerste versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaar gesteld. Omdat gebleken is dat rond het loslaten van de ondertekening van het zorgplan door de cliënt een verduidelijking en nog kleine correctie nodig was, is nu een bijgestelde versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 (december) gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in Voorschrift 2019 ten opzichte van het huidige versie 2018 betreffen stappen om processen te vereenvoudigen. De veranderingen zijn in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 grijs gearceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • De Meerzorgregeling is gewijzigd. Naast individuele aanvragen kan de zorgaanbieder ook meerzorg aanvragen voor een groep cliënten. Individuele aanvragen kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden. De aanvraag voor groepsmeerzorg wordt in principe in één keer ingediend. Omdat 2019 een overgangsjaar is moet dat voor 1 februari 2019 gebeuren.
  • Er wordt bij meerzorg niet alleen meer naar de individuele cliënt gekeken maar ook naar zijn context (bijv. de expertise van de begeleiders). Tevens is het is mogelijk om indirecte kosten mee te nemen. De overlegstructuur rondom een (groep)meerzorg cliënt(en) wijzigt in een vaste cyclus van overleg met de cliënt(vertegenwoordiger), de zorgaanbieder, het CCE en zorgkantoor. Voor de declaratie geldt een dagprestatie met een maximumbedrag van € 1250 per dag, zie ook de Beleidsregel Meerzorg van de NZa.
  • Het aanvraagproces voor de regeling Extra Kosten Thuis (EKT) is vereenvoudigd. De aanbieder heeft meer tijd om met de cliënt in gesprek te gaan over zijn zorgarrangement. De periode om een zorgtoewijzing aan te vragen is daarvoor verruimd naar maximaal 10 werkdagen.
  • Zorgkantoren eisen niet langer dat een cliënt het zorgplan moet ondertekenen. In plaats van een handtekening eisen zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt (handtekening) of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Deze werkwijze geldt voor intramuraal, zorg thuis (VPT, MPT), en meerzorg.

Beleidskader contractering Wlz

Eerder, in oktober, is door ZN/zorgkantoren ook het Beleidskader contractering Wlz voor 2019 gepubliceerd. Het Beleidskader Wlz bundelt de relevant informatie voor het leveren van Wlz zorg. Het beleidskader maakt duidelijk wat zorgkantoren verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. Het document wordt aangepast als er een nieuwe ontwikkeling en voorwaarden zijn. Indien relevant vindt daarover overleg plaats met de branches. In nieuwe versies worden de inhoudelijke wijzigingen in de inleiding benoemd en grijs gearceerd.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws