nieuws

03 december 2018Financiering, VVT Nieuws

Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de verantwoording en het accountantsonderzoek van het kwaliteitsbudget verpleeghuizen. Deze uitgangspunten hebben draagvlak bij het ministerie van VWS. ZN en ActiZ buigen zich de komende weken over de verdere uitwerking. De partijen zijn blij dat hiermee een belangrijke landelijke afspraak tot stand is gekomen.

Kwaliteitsbudget

Minister De Jonge van VWS heeft het kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld voor opleiden en het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Zorgkantoren en zorgaanbieders voeren met elkaar de dialoog om tot passende afspraken komen over het kwaliteitsbudget. Voor deze afspraken heeft ZN een begrotings- en verantwoordingsmodel (augustus 2018) ontwikkeld. Dat model is en blijft de basis voor de aanvraag- en verantwoordingsprocedure tussen zorgaanbieder en zorgkantoor.

Verantwoording, rondrekening en accountantsonderzoek

Zorgaanbieders en zorgkantoren voeren de dialoog over de stand van zaken en de verantwoording van het kwaliteitsbudget op basis van het eerder genoemde begrotings- en verantwoordingsmodel en het kwaliteitsplan. Naast het begrotings- en verantwoordingsmodel wordt een relatief eenvoudig model ontwikkeld voor een ‘rondrekening’ van het verantwoorde kwaliteitsbudget. De ingrediënten voor deze rondrekening bestaan uit objectieve én toetsbare parameters (SV-loon, SV-dagen, facturen inhuur en omzetontwikkeling). Deze parameters kunnen zorgaanbieders eenvoudig uit hun administratie halen. De accountant rapporteert over de aansluiting van deze parameters op de administratie van de zorgaanbieder in een rapport van feitelijke bevindingen.

De rondrekening en het rapport van de accountant vormen een toetsingskader voor zorgkantoren om het door zorgaanbieders verantwoorde kwaliteitsbudget te toetsen op plausibiliteit. Grote afwijkingen tussen het verantwoorde kwaliteitsbudget en de uitkomsten van de rondrekening dient de zorgaanbieder aan het zorgkantoor toe te lichten. Daarbij kan blijken dat de afwijking plausibel is (en de verantwoording niet aangepast hoeft te worden) of dat de verantwoording wel aangepast moet worden dan wel dat het zorgkantoor het kwaliteitsbudget lager vaststelt dan de verantwoording.

De planning

In de aankomende weken staat bij alle partijen de verdere uitwerking van het begrotings- en verantwoordingsmodel, het model voor de rondrekening en het accountantsprotocol op de agenda. De bedoeling van het kwaliteitsbudget, meer mensen in de zorg en meer inzet voor de cliënt met zo min mogelijk administratieve lasten, is daarbij leidend. ActiZ en ZN willen het definitieve begrotings- en verantwoordingsmodel eind december 2018 beschikbaar stellen. Het model voor de rondrekening en het accountantsprotocol –die in het voorjaar 2020 voor het eerst toegepast zullen worden- volgen dan zo spoedig mogelijk in 2019.

Inzet ActiZ

ActiZ heeft altijd gepleit om de extra middelen die beschikbaar komen voor de implementatie van het kwaliteitskader op te nemen in de reguliere tarieven. In dat geval zou er geen sprake zijn van een begrotings- en verantwoordingsmodel waarmee het kwaliteitsbudget bij het zorgkantoor wordt aangevraagd en verantwoord. Voor het ministerie van VWS was dit niet mogelijk. Zij waren van mening dat er meer sturing op de besteding mogelijk moest zijn, met daarbij een aanvullende begroting en verantwoording over de € 2.1 miljard. Binnen de ruimte die VWS aan ZN heeft gegeven, heeft ZN met ons overleg gevoerd over hoe de verantwoording zo beperkt mogelijk kon blijven, zonder tekort te doen aan de gevraagde verantwoordingsinformatie door VWS. Gegeven de hiervoor geschetste context is ActiZ van mening dat ZN en ActiZ erin zijn geslaagd om een optimaal verantwoordings- en controleproces te creëren, passend bij de bedoeling van het kwaliteitsbudget.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws