nieuws

18 december 2018VVT Nieuws, Zorg

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk

ActiZ heeft zich het afgelopen jaar hard ingespannen om deze experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf te realiseren om de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf te faciliteren met regel- en financiële ruimte. Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie eerstelijnsverblijf een feit.

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over de publicatie van regelgeving 2019 eerstelijnsverblijf. In de vastgestelde regelingen eerstelijnsverblijf 2019 is de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd.

Prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing

Tot op heden was het in de regelgeving alleen mogelijk om binnen de max-max tarieven voor 'laag complexe zorg', 'hoog complexe zorg' en 'palliatief terminale zorg' aanvullende afspraken te maken. De prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing biedt ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over innovatie of beloning van uitkomsten van eerstelijnsverblijf zorg op lokaal niveau, met een daarbij passend tarief. Voorbeelden hiervan zijn triage en observatiebedden, behandeling van specifieke doelgroepen, extra inzet van behandeling of ten behoeve van een inhoudelijke duiding van cliëntkenmerken met daarbij passende interventies. De komende periode zal ActiZ middels een aantal eerstelijnsverblijf specials aandacht besteden aan de ontwikkelingen binnen het eerstelijnsverblijf. De prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing is voor een duur van drie jaar in de eerstelijnsverblijf regelgeving opgenomen. 

Verheugd

ActiZ is verheugd dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de wens om doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf in de regelgeving te stimuleren. Experimenteerruimte draagt bij aan de benodigde verdere uitkristallisering van de zorginhoud en de praktijkvariatie die het eerstelijnsverblijf nu nog kent. Dit zal behulpzaam zijn in de toekomstige tariefonderbouwing deze zorgvorm. Anderzijds biedt de prestatie resultaat beloning en zorgvernieuwing voor de korte termijn geen oplossing voor de krappe tarieven in de contractering van de bestaande elv prestaties. ActiZ heeft bij zowel Zorgverzekeraars Nederland als bij VWS extra aandacht gevraagd om in kader van afspraken die in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging rondom eerstelijnsverblijf bekrachtigd zijn, prioriteit te geven aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goede uitvoer van eerstelijnsverblijf en de coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf om Zorg op de Juiste Plek te kunnen realiseren. 

Beleidsregels

De vastgestelde regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 is gepubliceerd op de NZa website:

De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire:

Kelly Schroeder

Laatste nieuws