nieuws

08 november 2018VVT Nieuws

Uitkomsten peiling thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht werken

Augustus 2018 heeft een peiling onder ActiZ-leden plaatsgevonden over activiteiten van de leden in het sociaal domein. Deze uitvraag was gericht op vormen van thuisondersteuning en wijk- en buurtgericht werken. De respons was hoog. De uitkomsten geven inzicht in de producten/diensten die ActiZ-leden bieden in het sociaal domein, en welke knelpunten zij daarbij ervaren.

126 zorgorganisaties hebben de vragenlijst ingevuld. De uitgebreide rapportage is toegevoegd in de bijlage. Een aantal opvallende punten waar ActiZ zich actief voor zal gaan inzetten zijn:

Thuisondersteuning

Ten aanzien van de financiering van producten en diensten in de thuisondersteuning is opvallend dat een groot aantal respondenten aangeeft dat de financiering ontoereikend is en dat zij (een deel van) de producten en diensten uit eigen middelen betalen. Aanbestedingsprocessen worden als onevenwichtig ervaren en gemeenten stellen hierbij irreële eisen.

Daarnaast laat de rapportage zien dat zorgaanbieders last hebben van grensvlakken tussen verschillende domeinen. Sommige diensten worden bekostigd vanuit 4 of 5 verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding. Er is behoefte aan ontschotting en aan eenduidig beleid, omdat de diversiteit in regels problemen oplevert. 

Wijk- en buurtgericht werken

Hoewel een relatief groot deel van de zorgorganisaties aangeeft dat zij afspraken konden maken over financiering van wijk- en buurtgericht werken, blijkt dat slechts 23% van de respondenten heeft aangegeven een kostendekkende financiering kunnen afspreken. 61% van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden om in de toekomst te willen investeren in wijk- en buurtgericht werken. Dit is nodig om de beweging van Zorg op de juiste plek te kunnen maken. Daar moet echter wel voldoende financiering tegenover staan. 

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

In sommige regio’s wijzen gemeenten en zorgverzekeraars naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid van financiering van diensten. Een deel van de gemeenten, maar lang niet allemaal, werkt samen met zorgverzekeraars om initiatieven op het gebied van wijk- en buurtgericht werken te ondersteunen. 35% van de respondenten stelt dat geen enkele gemeente in hun werkgebied samenwerkt met zorgverzekeraars. Gemeenten en zorgverzekeraars werken nog onvoldoende samen. De wazige grensvlakken tussen de verschillende domeinen helpen daar niet aan mee. 

Vervolg

De kerngroep Zorg Thuis is blij met de hoge respons op de uitvraag. De rapportage geeft duidelijke speerpunten waarop de kerngroep zich moet richten in de komende periode als het gaat over belangenbehartiging in het sociaal domein. De uitkomsten van deze peiling zijn besproken met bestuurders in regiobijeenkomsten. Met deze input is de kerngroep Zorg Thuis aan de slag om de speerpunten om te zetten naar acties in de jaarambitie voor 2019. Wij informeren u binnenkort over de plannen en de voortgang daaromtrent.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws