nieuws

10 oktober 2018Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2018 en 2019 definitief

Minister De Jonge van VWS heeft het Wlz definitieve budget 2018 en het budgettair kader voor Wlz 2019 bekendgemaakt. De definitieve budgetten zijn in lijn met de eerdere aangekondigde financiële kaders.  

Definitieve budget Wlz 2018

De minister geeft in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 aan dat het budget voor 2018 toereikend is. Hij baseert zich hierbij op het augustus-advies van de NZa met de actuele prognose over de toereikendheid van de middelen voor 2018. Dat betekent dat er geen herverdelingsmiddelen meer worden toegevoegd aan het budget 2018. De Jonge meldt dat een bedrag van € 1,4 miljoen structureel is overgeheveld van de Wlz naar de Zvw op basis van de beleidsregel Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw. Het definitieve Wlz-kader 2018 komt daarmee ten opzichte van de voorlopige kaderbrief € 1 miljoen lager uit. De verdeling van het definitieve Wlz-kader 2018 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):                                              

Wlz-kader 2018

21.086

Contracteerruimte 2018

  18.118

Experimenteerruimte 2018

      732

PGB-kader 2018

    2.236

Budgettair kader Wlz 2019

De opbouw van het Wlz-kader 2019 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro): 

Wlz-kader 2018

21.086

Groei 2019

      490

Kwaliteitskader vph zorg tranche 2019

      611

Herijking tarieven

      152

Lage zzp’s

     -130

W&T-middelen

         5

Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling

        10

De

       761

Wlz-kader 2019 totaal

   22.985

Voor het jaar 2019 zijn de reguliere groeimiddelen beschikbaar van € 486 miljoen voor de demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgzwaarte. De groeimiddelen worden de aankomende 30 jaar cumulatief jaarlijks verhoogd met een bedrag van € 4 miljoen als compensatie voor verduurzaming van investeringen in vastgoed. Voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in 2019 een bedrag van € 600 miljoen structureel beschikbaar als apart geoormerkt budget naast de contracteerruimte. Tevens is € 11 miljoen toegevoegd aan het pgb-kader voor pgb-wooninitiatieven voor cliënten die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader vallen. De herijking van de Wlz-tarieven op basis van onderzoek van de NZa leidt tot een ophoging van de contracteerruimte 2019 met € 152 miljoen. Het betreft € 10 miljoen voor de ggz, € 98 miljoen voor de gehandicaptenzorg en € 75 voor vervoer naar de dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De tarieven voor de prestaties die onder het Kwaliteitskader vallen (ZZP VV 4-10 en VPT VV 4-10) worden niet gewijzigd. De tarieven voor ZZP VV 1-3 dalen gemiddeld, daarvoor is de contracteerruimte met € 31 miljoen verlaagd. De totale verhoging voor de herijking van de tarieven van € 152 miljoen is € 24 miljoen extra ten opzichte van de voorlopige kaderbrief 2019 en is in lijn met de bijgestelde raming van het effect van de tariefherijking door de NZa.
De daling van het aantal cliënten met een laag zzp leidt tot een verlaging van de contracteerruimte met € 130 miljoen. Voor de middelen Waardigheid & Trots is in 2019 € 135 miljoen beschikbaar, € 5 miljoen meer dan in 2018. De maatregelen ter voorkoming van de zorgval (EKT-regeling) en een verwacht toenemend gebruik van de meerzorg-regeling leiden tot een ophoging van € 10 miljoen. De loon- en prijsbijstelling voor 2019 bedraagt € 761 miljoen. Totaal bedraagt het voorlopige kader voor 2019 een bedrag van € 22.985 miljoen. 

De verdeling van het voorlopig Wlz-kader 2019 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):                                              

Contracteerruimte bij aanvang 2019

19.721

PGB kader bij aanvang 2019

 2.423

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

   600

Herverdelingsmiddelen 2019

   241

Overige zaken 2019

Voor de periode 2018-2021 is een geoormerkt budget beschikbaar van € 50 miljoen per jaar voor de ondersteuning van de transitie van het Kwaliteitskader. Het bedrag voor de individueel aangepaste hulpmiddelen wordt in 2019 met € 10 miljoen verhoogd naar € 145 miljoen. Bovenop de contracteerruimte is € 5 miljoen beschikbaar voor innovatie, zoals in 2018. 

De minister heeft de NZa verzocht om eind mei 2019 en eind augustus 2019 over de inzet van de herverdelingsmiddelen te adviseren in relatie tot de toereikendheid van het Wlz-kader.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws