nieuws

12 september 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  

De premie werkhervattingskas wordt voor elke werkgever apart vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2019 ten grondslag liggen, zijn op 3 september 2018 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. Deze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

De premie werkhervattingskas bestaat uit twee componenten: een gedifferentieerde premie Ziektewet en een gedifferentieerde premie WGA. Voor beide onderliggende verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigenrisicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten. Werkgevers kunnen op 1 januari en 1 juli van elk jaar een aanvraag tot eigenrisicodragerschap indienen. Een aanvraag hiervoor moeten zij uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst indienen. Het eigenrisicodragerschap kan gepaard gaan met een verzekering van het risico bij een private verzekeringsmaatschappij. Ziet een werkgever af van een verzekering, dan betaalt hij eventuele uitkeringen van zijn werknemers zelf.

Premieontwikkeling WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018, op 0,75%. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA in opbouw is, doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig meestijgt met de publieke WGA-lasten.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Het gemiddelde percentage Ziektewet stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij het UWV verzekeren, terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden, waardoor ze geen of zeer geringe Ziektewetlasten hebben.

Sectorale premie

Voor elk van de premiecomponenten WGA en Ziektewet-flex zijn 67 sectorale premies berekend. Voor iedere sectorale premie geldt dat deze gelijk is aan de verwachte lasten in 2019 van alle bij UWV verzekerde werkgevers in de sector, gedeeld door de verwachte loonsom van deze werkgevers in 2019. Kleine werkgevers betalen voor beide premiecomponenten een sectorale premie. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie. De sectorale WGA-premie in de zorgsector (35) stijgt van 0,77% in 2018 naar 0,80% in 2019. De ZW-premie is vastgesteld op 0,30%. In 2018 was deze 0,33%.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Paulfoto

Laatste nieuws