nieuws

11 september 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. Het nu voorliggende wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren, op een manier die het beste past bij de wensen van de cliënten. Het leidt echter tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. De Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) roepen de politiek op om het wetsvoorstel op belangrijke punten te wijzigen.

Medezeggenschap van cliënten is van grote waarde. Op basis van de huidige Wmcz hebben zorgorganisaties cliëntenraden ingesteld. De introductie van het instemmingsrecht maakt dat cliëntenraden het laatste woord hebben over beleid rond veiligheid en kwaliteit van zorg, terwijl de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid hiervoor bij de bestuurder(s) blijft liggen.

Meer regels, hogere kosten

De introductie van een nieuwe rechtsgang leidt tot onnodige juridisering met lange, procedures, die leiden tot hogere (proces)kosten en toename van de administratieve lastendruk. En dat is niet uit te leggen in een tijd, waarin de politieke wil om de zorg te ‘ontregelen’ groot is.

Terugblik 

Het debat kenmerkte zich door vele voorstellen van de kant van de Kamerleden om het wetsvoorstel op punten te wijzigen (via amendementen) en een uitgebreide reactie van de minister per amendement. Zo ook het amendement van de SGP over de vereenvoudiging van de procedure voor geschillen dat op voldoende steun in de Kamer kan rekenen. Echter, minister Bruins ontraadde de motie, maar vooral omdat in de tekst al gesproken wordt over een procedure bij de Ondernemingskamer, terwijl hij eerst nog wil onderzoeken of dat inderdaad de juiste instantie is en niet het kantongerecht.

Andere punten die aan de orde kwamen tijdens het debat hadden niet direct alle steun:  

  • Behoud het verzwaard adviesrecht
  • Schrap het enquêterecht
  • Behoud zorggeld voor de zorg in plaats van voor dure procedures
  • Voorkom discussie over verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden.

Een nieuw punt dat zorgorganisaties raakt is een amendement van D66 dat vraagt om verplicht jaarlijks gesprek tussen de Raad van Toezicht en de cliëntenraad. Hier lijkt steun voor te zijn.
VVD diende, ook met D66, een amendement in, waarin gevraagd is om ervoor te zorgen dat cliëntenraden contact houden met hun achterban, te faciliteren door de zorgorganisaties. Minister Bruins liet deze motie aan het ‘oordeel Kamer’. 

De tweede termijn voor de Tweede Kamer en de Minister is inmiddels ingepland, na de algemene beschouwingen, in de eerste week van oktober. 

Verslag van het debat 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman

Laatste nieuws