nieuws

04 juli 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Consultatie wetsvoorstel mensen met psychische stoornis in de Wlz

Het ministerie van VWS consulteert ActiZ over het (concept)wetsvoorstel dat mogelijk maakt dat mensen met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u punten meegeven voor de consultatie dan vernemen we die graag. 

Achtergrond

Staatssecretaris van Blokhuis van VWS heeft zich in november 2017 positief uitgesproken om met een wetsvoorstel te komen om de Wlz ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Het streven is om de wet per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Dan volgt volgens het ministerie een transitiejaar waarin mensen kunnen worden geïndiceerd en zorgkantoren de zorg kunnen inkopen. De daadwerkelijk toegang van de beoogde cliënten met een psychische stoornis zal waarschijnlijk vanaf 2021 Wlz-zorg plaatsvinden. 
Het conceptwetsvoorstel is nu gereed. 

Consultatie

Het ministerie consulteert daarvoor stakeholders en partijen zoals ActiZ over het (concept) Wetsvoorstel, de Memorie van toelichting en de Artikelsgewijze toelichting. Het is overigens een openbare consultatie van het wetsvoorstel.

Onze voorlopige inzet voor een reactie bevat de volgende punten:

  • het is belangrijk dat cliënten voor de Wlz aan de hand van dezelfde toegangseisen worden beoordeeld, ongeacht de grondslag: blijvende behoefte aan 24 uurs zorg in nabijheid en/of permanent toezicht om ernstig nadeel te voorkomen;
  • voorkomen moet worden dat de rechtspositie voor deze cliënten een andere is dan die van de reguliere Wlz-cliënten die een zelfde aard zorg ontvangen. Daarom behoren voor cliënten met een psychische stoornis die verpleeghuiszorg ontvangen dezelfde eisen te gelden als voor verpleeghuiszorg: zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In geval van het toepassen van onvrijwillige zorg behoren de regels van de Wet zorg en dwang te gelden (en niet de regels van de Wet verplichte ggz);
  • potentiële cliënten moet goed worden geïnformeerd over de toegang tot de Wlz en het indicatieproces. Voor het indicatieprocedure dient tijdig voldoende deskundigheid beschikbaar te zijn zodat cliënten snel helderheid hebben over de vraag of zij toegang krijgen tot de Wlz. Het werkveld moet voldoende gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op deze nieuwe cliënten, bijvoorbeeld qua afspraken met het zorgkantoor, deskundigheid van medewerkers en samenwerkingsafspraken;
  • belangrijk is dat voor GGZ-C cliënten die onder het overgangsrecht uit de AWBZ vallen, dat in 2020 afloopt, een verlenging van het overgangsrecht wordt gecreëerd tot de wet daadwerkelijk in werking treedt;
  • er dienen voldoende financiële middelen over te gaan naar de Wlz om de nieuwe groep cliënten persoonsgerichte zorg en behandeling te kunnen bieden. 

Aanvullende punten?

Heeft u toevoegingen of verbeteringen die u wilt meegeven voor de reactie op de consultatie? Wij horen die graag van u tot dinsdag 25 juli. U kunt deze doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail h.oosterom@actiz.nl. Vervolgens brengen we onze reactie op de consultatie in bij het ministerie van VWS. 

AO Tweede Kamer toegang GGZ cliënten Wlz

Tijdens het middag-debat (donderdag 4 juli) hebben vier fractiewoordvoerders hun steun uitgesproken voor de vaart conform planning, die de staatssecretaris van VWS heeft ingezet in het wetgevingsproces. De fractiewoordvoerder van de PVV had een kernachtige inbreng met de constatering dat de voorliggende brief slechts een voornemen was en dat zij het wetsvoorstel afwachtte.
Vragen hadden de overige woordvoerders (VVD, D66, CDA en GroenLinks) vooral bij de positie van jeugdigen (volgens de staatssecretaris blijven die onder de Jeugdwet), de onduidelijkheid over de onderbouwing van de aantallen van cliënten en de inzichtelijkheid van financiële onderbouwing (aantal cliënten, inkoop en herijking budgetten in 2020-2023).
Besproken is verder de wens vanuit de Kamer dat uitstroom uit de Wlz voor de cliënt mogelijk moet zijn. Woordvoerders van VVD en D66 benadrukten de keuzevrijheid van de cliënt voor de hulpverlener(s) en de mogelijkheid dat cliënten hun eigen hulpverlener kunnen behouden bij de overgang.
Het CIZ is gevraagd een uitvoeringstoets te doen, aldus de staatssecretaris, om de indicaties voor de betrokken kwetsbare doelgroep vlot en gestroomlijnd te doen verlopen. Eind van het jaar wordt het onderzoek van de NZa verwacht over de tarieven naar aanleiding van het kostprijsonderzoek.

Toezegging van de staatssecretaris is dat in het najaar duidelijkheid gegeven wordt over de aantallen van cliënten en (in een aparte brief) dat duidelijkheid komt over de positionering van behandeling van GGZ-cliënten van onder andere de V&V-sector, in samenspraak met de minister.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws