nieuws

25 juli 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies NZa consequenties Behandeling in de Wlz verschoven naar december 2018

Het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de (financiële) consequenties van de invoering van integrale zorg met behandeling in de Wlz is verschoven naar 1 december 2018, drie maanden later dan aanvankelijk gepland. Deze planning heeft de NZa in overleg met het ministerie van VWS aangepast. 

Advies (financiële) consequenties en reikwijdte

Het ministerie van VWS heeft de NZa verzocht advies uit te brengen over de (financiële) consequenties als Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen integraal onderdeel gaan uitmaken van Wlz-zorg bij verblijf en geclusterd VPT. VWS neemt het door het Zorginstituut afgegeven pakket-advies over Wlz-behandeling en overige zorgvormen als het vertrekpunt. De NZa is gevraagd te adviseren over bijvoorbeeld de macro-budgettaire consequenties, de te hanteren bekostigingsmodellen, mogelijkheden het pakketadvies met betrekking tot geclusterd VPT te implementeren en de tijd die nodig is om wijzigingen door te voeren c.q. een overgangsperiode te hanteren. De NZa betrekt hierbij de stakeholders waaronder ActiZ. 

In een eerste bijeenkomst van de NZa met stakeholders bleek dat veel partijen moeite hebben met de reikwijdte van het ZIN-advies voor wat betreft de begrenzing bij geclusterd VPT. Dat is tweeledig: enerzijds zijn er meningen dat de grens bij intramuraal moet liggen, anderzijds dat een oplossing moet worden gezocht voor behandeling in de gehele extramurale Wlz-zorg (dus inclusief de leveringsvormen ongeclusterd vpt, mpt en pgb). De NZa gaat dit vraagstuk met zorgaanbieders nader verkennen. Ook bij VV-zorgaanbieders leven vragen over de wenselijkheid en mogelijkheid om Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen in een geclusterd VPT integraal op te nemen. ActiZ inventariseert de standpunten en brengt leden hierover met elkaar in gesprek. Zodra hier meer over bekend is volgt informatie op de site. 

Planning

Aanvankelijk zou het NZa-advies op 1 september 2018 worden opgeleverd aan het ministerie van VWS. De NZa heeft in overleg met VWS de termijn van oplevering met drie maanden verruimd naar 1 december 2018. De reden hiervoor is de afhankelijkheid van de resultaten van het Wlz-kostenonderzoek. Dit betekent dat de NZa de consultatie van het conceptadvies bij de stakeholders verschuift. De consultatie vindt nu plaats in oktober 2018. 

Bouwstenen standpunt VWS: Significant rapport en advies NZa

VWS bereidt haar standpunt voor op het ZIN-pakketadvies over de positionering van behandeling en de aanvullende zorgvormen in de Wlz. Minister De Jonge betrekt daarbij onder meer het Significant-rapport. Significant heeft in april 2018, in opdracht van het ministerie van VWS, een rapport opgesteld over de uitvoeringsconsequenties van het ZIN-advies en naar uitvoeringsmodaliteiten in de praktijk. Daarnaast is het advies van de NZa een van de bouwstenen voor VWS om tot een standpunt te komen. 

Heeft u opmerkingen of aandachtspunten die u wilt meegeven? Graag vernemen we die van u. U kunt deze doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail: h.oosterom@actiz.nl of voor wat betreft de NZa-uitwerking aan Marc van Eck, e-mail: m.van.eck@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein
1-DSC_0862

Laatste nieuws