nieuws

09 juli 2018Financiering, VVT Nieuws

Actualisering budgettair kader Wlz 2018

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd het Wlz budgettair kader 2018 met de helft van de herverdelingsmiddelen -namelijk €130 miljoen- aan te passen. Dat blijkt uit de Voorlopige kaderbrief 2019. Dit in reactie op het NZa-advies over de benutting van het Wlz budget in 2018, waarin de NZa een prognose geeft over een mogelijk tekort aan het einde van het jaar 2018. Tevens gaat de kaderbrief in op het voorlopige budgettaire kader Wlz 2019. 

NZa-advies benutting budgettair kader Wlz 2018

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa eind mei een advies over de benutting van het budgettair kader 2018 uitgebracht. De prognose van de NZa wijst op een mogelijk tekort van €178 miljoen voor zorg in natura (zin) en overschot van € 30 miljoen voor persoonsgebonden budget (pgb). Door overheveling van het pgb-overschot naar zorg in natura (met het bruteringseffect) resteert een mogelijk tekort van € 152 miljoen.
In totaal is voor 2018 een bedrag van €260 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. De NZa geeft het ministerie in overweging een deel hiervan in te zetten. In augustus 2018 komt de NZa met een geactualiseerde prognose over de toereikendheid van het Wlz-kader. 

Budgettair kader Wlz 2018

In de Voorlopige kaderbrief Wlz 2019 geeft de minister de actualisaties aan in het budgettaire kader 2018.
Eerder was het kader 2018 al gewijzigd doordat op verzoek van Wlz-uitvoerders €164 miljoen van het deelkader pgb naar zorg in natura is geschoven, waarmee conform de NZa beleidsregels (brutering) de contracteerruimte met €141 is verhoogd. Het ministerie van VWS heeft besloten op basis van het bovenstaande advies van de NZa, de helft van de herverdelingsmiddelen toe te voegen aan het Wlz-kader: namelijk € 130 miljoen. De NZa is gevraagd deze middelen te verdelen over de regio’s waar volgens de NZa sprake is van dreigende tekorten. Tevens zijn maatregelen genomen ter voorkoming van de zorgval waarvoor €10 miljoen wordt toegevoegd. Dat bedrag loopt in de komende jaren op tot €40 miljoen in 2022. Tevens hebben Wlz-uitvoerders €12 miljoen verschoven van de contracteerruimte voor het experiment persoonsvolgende bekostiging (pvb).
In totaal komt het geactualiseerde Wlz budgettair kader 2018 uit op € 21.087 miljoen.
Dat is als volgt opgebouwd:

Voorlopige Wlz-kader 2019.JPG

Voorlopig budgettair kader 2019

Het budgettair kader 2019 is als volgt opgebouwd: 

 

 

In € miljoen

Kader 2018

21.087

Groeiruimte 2019

490

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg tranche 2019

600

Herijking Wlz-tarieven

128

Lage zzp’s

-130

W&T middelen

5

Uitbreiding EKT en meerzorgregeling

10

Loon- en prijsbijstelling 2019

PM

Voorlopig Wlz-kader 2019

22.190

Voor de groeiruimte 2019 is voor demografische ontwikkelingen €486 miljoen beschikbaar en €4 miljoen voor verduurzaming vastgoed, totaal €490 miljoen. Voor de tranche 2019 voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt €600 miljoen toegevoegd aan het kader. De herijking van de Wlz-tarieven leidt een ophoging van €128 miljoen. Voor de uitstroom van lage zzp’s wordt de contracteerruimte met €130 miljoen verlaagd. Voor de middelen Waardigheid & Trots voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering vindt een verhoging van €5 miljoen plaats en wordt daarmee €135 miljoen. De maatregelen ter voorkomen zorgval leiden tot een ophoging van €10 miljoen, boven op €10 miljoen in 2018. In de definitieve kaderbrief volgt het bedrag voor de loon- en prijsbijstelling 2019. Het totaalbedrag voor het voorlopige Wlz-kader 2019 is €22.190. Dat is als volgt opgebouwd:

Opbouw budgettair kader.JPG

Voor de contracteerruimte 2019 geldt dat deze onder voorbehoud van de politieke besluitvorming rond Prinsjesdag voorlopig wordt vastgesteld.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws