nieuws

04 april 2018VVT Nieuws, Zorg

Resultaten omvangrijk onderzoek eerstelijns verblijf gepubliceerd

Eind 2017 is ActiZ gestart met een registratieonderzoek onder haar leden om meer inzicht te krijgen in de profielen en zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het eerstelijns verblijf (ELV). De resultaten van dit door Q-consult Zorg uitgevoerde onderzoek vindt u in bijgevoegd rapport. 

Omvangrijk onderzoek cliënten Eerstelijns Verblijf

Op jaarbasis (2016) worden er 26.940 ELV-cliënten opgenomen (Marktscan acute zorg, NZa, 2016). Dit zijn 8.980 ELV cliënten per vier maanden. Het huidige onderzoek betreft 1.529 cliënten, waarvan er 1.024 ook zijn ontslagen in de periode van registreren. Dit betreft dus een overzicht van een omvangrijk deel van de landelijke populatie verdeeld over 26 zorgaanbieders. Dit rapport geeft ons inzicht in de (diversiteit) van de zorginhoud van het ELV.
Het is het meest omvangrijke, meest recente onderzoek naar de aard en omvang van het eerstelijns verblijf, sinds de invoering ervan in 2015 en de overheveling ervan naar de Zvw in 2017. 

Belangrijkste resultaten

Het onderzoek toont aan dat de wijze waarop het eerstelijns verblijf georganiseerd is, nog een grote diversiteit kent. Wel is te zien dat de populatie die zorg binnen het eerstelijns verblijf ontvangt, een andere populatie is, met een andere zorgvraag en dynamiek, dan de populatie die eerder kortdurende zorg binnen de AWBZ ontving. Dit uit zich met name in de inzet van de zorg en behandeling in het eerstelijns verblijf.

In het onderzoek is data verzameld over 1.529 cliënten: van deze cliënten is de herkomst bekend, en de primaire diagnose en cliëntkenmerken. Daarnaast is weergegeven wat de ontslagbestemming was en is bijgehouden welke inzet er gedurende de opnameperiode door behandelaren en (voor de verpleegtechnische handelingen en de transmurale begeleiding) door de verzorging en verpleging is geleverd. Deze resultaten staan in het rapport. Deelnemers aan het onderzoek hebben een benchmark ontvangen met daarin een terugkoppeling van de resultaten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de inzet van behandeling binnen ELV hoogcomplex aanzienlijk hoger is, dan de uitgangspunten die hiervoor opgenomen zijn in het tarief. Daarnaast zien we dat de inzet in behandeling binnen het ELV laagcomplex zeer beperkt is. 

Vervolg inzet onderzoek

Najaar 2017 is de NZa gestart met een kostenonderzoek voor de Wlz en het ELV, ten behoeve van de tariefherijking voor 2019. Dit onderzoek wordt gebaseerd op historische kosten. ActiZ heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt, omdat het ELV zodanig aan ontwikkelingen onderhevig is dat historische data geen goede afspiegeling zijn van de huidige realiteit. De NZa heeft daarom ingestemd de dataverzameling voor het ELV-kostenonderzoek uit te willen breiden met een aanvullend onderzoek naar het eerstelijns verblijf dat meer inzicht gaat geven in de inhoud van het eerstelijns verblijf, onder de voorwaarde dat ActiZ de uitvoering van het onderzoek op zich neemt. Dit is gebeurd. De komende periode (tussen nu en 1 juli 2018) zal de inzet van ActiZ er dan ook op gericht zijn om de uitkomsten van het onderzoek een plek te geven in de tariefherijking ELV voor 2019. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

anne lee edens

Laatste nieuws