nieuws

05 april 2018Wet en regelgeving

Minister De Jonge: beleidsstandpunt behandeling in de Wlz volgt in het najaar

Minister De Jonge komt in het najaar 2018 met een beleidsstandpunt over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz. Daarbij gebruikt hij onder meer de uitkomsten van het Significant-onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties en heeft hij de NZa gevraagd advies te geven over de financiële consequenties. 

Huidige en geadviseerde situatie

Nu hebben cliënten alleen bij verblijf en behandeling door of namens dezelfde instelling aanspraak op de volgende aanvullende zorgvormen:

  • Geneeskundige zorg van algemeen medische aard
  • Behandeling van een psychische stoornis als deze integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling
  • Medicijnen en andere farmaceutische zorg
  • Hulpmiddelen
  • Tandheelkundige zorg
  • Speciale kleding

Het Zorginstituut (ZIN) heeft in oktober 2017 het ministerie van VWS geadviseerd behandeling en de aanvullende zorgvormen integraal onderdeel te maken van de Wlz. Het advies heeft betrekking op Wlz-zorg met verblijf en geclusterd VPT (hetgeen ZIN tezamen institutionele zorg noemt) en op de huidige doelgroepen van de Wlz. 
ActiZ heeft zich op basis van de inbreng van leden positief uitgesproken over het ZIN-advies omdat de Wlz-cliënten steeds kwetsbaarder worden en sprake is van co-morbiditeit waardoor integrale zorg is aangewezen. Doordat in het ZIN-advies de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor de coördinatie van het integrale pakket dat op verschillende manieren kan worden aangeboden, kunnen zorgorganisaties inspelen op cliëntwensen en op de lokale/regionale omstandigheden. Daarnaast verdwijnt door de integrale zorg de rechtsongelijkheid tussen Wlz-cliënten, verminderen de afbakeningsproblemen en het leidt tot minder fouten bijv. in de medicijnverstrekking en de declaraties. Duidelijk is wel dat implementatie van het advies grote impact heeft voor zorgorganisaties die nog geheel of ten dele Wlz-zorg zonder behandeling en aanvullende zorgvormen leveren. 

Aanvullend advies voor cliënten met een psychische stoornis

In maart 2018 heeft ZIN aan het ministerie van VWS aanvullend advies uitgebracht dat cliënten met een psychische stoornis, die beoogd zijn om op termijn in te stromen in de Wlz, ook zijn aangewezen zijn integrale behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz. Voor hen geldt hetzelfde als voor de huidige Wlz-cliënten. ActiZ kan zich om bovenstaande redenen hierin vinden. De uitwerking van dit advies wordt betrokken bij de inzet van VWS de Wlz per 2021 open te stellen voor cliënten met een psychische stoornis die voldoen aan de Wlz-eisen.  

Bouwstenen voor standpunt VWS: Significant onderzoek en advies NZa 

VWS bereidt haar standpunt voor op het ZIN-pakketadvies over de positionering van behandeling en de aanvullende zorgvormen in de Wlz. Minister De Jonge wil de Tweede Kamer in het najaar 2018 over zijn standpunt informeren. Hij betrekt daarbij onder meer het Significant-onderzoek en het advies van de NZa. 

  • Significant heeft eind 2017/begin 2018 in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan bij zorgaanbieders naar de uitvoeringsconsequenties van het ZIN-advies en naar uitvoeringsmodaliteiten. Bij dat onderzoek zijn zorgorganisaties en ActiZ betrokken. De uitkomsten van het Significant onderzoek worden op korte termijn verwacht. ActiZ dringt er ook op aan dat deze snel gepubliceerd worden. Zodra de uitkomsten van het Significant beschikbaar zijn, volgt informatie op deze site.
  • Het ministerie van VWS heeft de NZa verzocht uiterlijk 1 september 2018 advies uit te brengen over de (financiële) consequenties van doorvoering van het ZIN-advies. Het gaat om advies over bijv. de macro-budgettaire consequenties, de te hanteren bekostigingsmodellen, mogelijkheden het pakketadvies met betrekking tot geclusterd VPT te implementeren en de tijd die nodig is om wijzigingen door te voeren c.q. een overgangsperiode te hanteren. De NZa betrekt hierbij de stakeholders waaronder ActiZ. Zodra meer over bekend is over het NZa-advies, volgt nadere informatie.  

Minister De Jonge heeft in het Algemeen Overleg over de Wlz op 28 maart bevestigd aan de Tweede Kamer dat het beleidsstandpunt over positionering van behandeling in de Wlz in het najaar wordt toegestuurd.
Heeft u opmerkingen of aandachtspunten die u wilt meegeven? Graag vernemen we die van u. U kunt deze doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail: h.oosterom@actiz.nl of voor wat betreft de NZa-uitwerking aan Marc van Eck, e-mail: m.van.eck@actiz.nl.  

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein
1-DSC_0862

Laatste nieuws