nieuws

20 december 2017VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Veranderingen in Wlz-regelgeving per 2018 op een rij

Er gelden in de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2018 een drietal wijzigingen in de verantwoordelijkheden en bekostiging: trombosezorg, palliatief terminale zorg en de aanspraak verpleging Wlz/msvt. De veranderingen zijn eerder al op de site beschreven en staan in dit artikel op een rij. 

Drie wijzigingen

De veranderingen rondom trombosezorg, palliatief terminale zorg (ptz) en de aanspraak verpleging Wlz/msvt in de Wlz zijn eerder al beschreven maar er was ook sprake van voortschrijdend beleid. Inmiddels is de Regeling Langdurige zorg (Rlz) in de Staatscourant verschenen, waarmee nu ook de beoogde wijzigingen rond ptz en de aanspraak verpleging Wlz definitief zijn. De wijziging bij trombosezorg was al bepaald. 

Trombosezorg

Trombosezorg voor cliënten die verblijf en behandeling binnen dezelfde instelling ontvangen valt vanaf 1 januari 2018 onder de Wlz en niet langer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De VV zzp-tarieven incl. behandeling waren eerst opgehoogd met € 0,03 per verblijfsdag. Nadien is geconstateerd dat het tarief ontoereikend was en heeft de NZa aanvullend onderzoek gedaan. De component voor trombosezorg is inmiddels, afhankelijk van het zzp, vastgesteld op  € 0,06 tot € 0,27 per verblijfsdag. De correctie is door de NZa verwerkt in de beleidsregel, zie het bericht hierover.

Voor cliënten zonder verblijf en behandeling vanuit de zelfde instelling (dus op plaatsen zonder behandeling, en bij vpt, mpt of pgb) blijft trombosezorg onder de Zvw vallen. 

Palliatief terminale zorg/ZZP 10

De indicatiestelling door het CIZ van zorgprofiel ZZP VV 10 vervalt met ingang van 1 januari 2018. Als de cliënt aan voorwaarden voldoet, zoals die nu ook gelden voor ZZP VV 10, kan de zorgaanbieder de intensieve palliatief terminale zorg declareren, zie het bericht. Dit betekent dat palliatief terminale zorg sneller en eenvoudiger kan worden ingezet. In alle situaties geldt dat een terminaliteitsverklaring van de arts wordt opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder. 

In het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 staat nog een onduidelijkheid. In  tegenstelling tot het beoogde beleid, zoals verwoord in de RLZ, volgt uit het Voorschrift dat de aanvullende voorwaarden voor ptz bij intramuraal-verblijf ook gelden voor een vpt. ActiZ heeft ZN om een aanpassing gevraagd. ZN heeft aan ActiZ toegezegd het Voorschrift aan te passen en in lijn te brengen met de Rlz. 

Verandering aanspraak verpleging in Wlz/msvt

Alle verpleging die binnen de Wlz wordt geboden, valt met ingang van 1 januari 2018 onder de Wlz, zie de site.

Alleen in situaties waarbij de medisch-specialist de medisch specialistische verpleegkundige zorg thuis (msvt) direct aanstuurt, kan de verpleging voor de Wlz-cliënten ten laste van de Zvw komen. De NZa laat de beleidsregel msvt met ingang van 1 januari 2018 vervallen en met ingang van die datum is deze verpleging ondergebracht bij de reguliere en specialistische verpleging onder de Zvw. Om de verpleging te kunnen bieden in de Wlz heeft de NZa de tarieven voor ZZP VV met  € 0,03 opgehoogd.

ActiZ en andere partijen hebben een factsheet opgesteld die inzicht geeft in de verschillende leveringsvormen en de bekostiging van deze verpleging. Er volgt op zeer korte termijn, voor de kerst 2017,  een update van de factsheet gezien een nu afgeronde discussie tussen het Zorginstituut en de NZa. 

Het ministerie van VWS geeft ook op hun site informatie over langdurige zorg en ondersteuning.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws