nieuws

20 december 2017VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Nieuwe afspraken over opleiden specialist ouderengeneeskunde tussen ActiZ en SBOH

Verschillende afspraken met de SBOH, de werkgever van de arts in opleiding tot specialist  ouderengeneeskunde (aios), en ActiZ zijn aan vernieuwing toe door de ontwikkelingen in de tijd.

Daarbij kunt u denken aan:

  • vernieuwing in het opleidingscurriculum in verband met de maatschappelijke ontwikkelingen;
  • het toenemend aantal opleidingsplaatsen door de vergrijzende populatie; dit heeft tot gevolg een hogere instroom in de opleiding;
  • de veranderende positie van de aios ouderengeneeskunde in het werkveld waarbinnen een verschuiving plaatsvindt naar de eerstelijnszorg;

De genoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor het aantal opleidingsplaatsen en de financiering hiervan. 

Toenemend aantal artsen in opleiding

De instroom van aios ouderengeneeskunde is door de minister van VWS voor 2018 fors opgehoogd en vastgesteld op 186 opleidingsplaatsen (terwijl dit aantal in 2017 128 was). Om aan de toename van het aantal aios te voldoen, moeten meer organisaties opleiden en/of reeds opleidende organisaties meer aios opleiden. Als meer organisaties deelnemen aan opleiden, dragen ook meer organisaties bij aan de kosten van opleiden. 

Wijziging curriculum en financiering   

De SBOH ontvangt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) een beschikbaarheidsbijdrage per aios. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt deel uit van het budget van de sector. Daarnaast verkrijgt de SBOH inkomen uit het valuteren van arbeid geleverd door de aios. Het opleidingscurriculum is door het College Geneeskundig Specialisme (CGS) vastgesteld en bestaat uit stages in het verpleeghuis (21 maanden), GGZ-stage (6 maanden), ziekenhuisstage (6 maanden) en een keuzestage van 3 maanden).

Het opleidingscurriculum wordt mede in verband met de maatschappelijke ontwikkelingen gewijzigd. In de opleiding wordt in de toekomst een huisartsenstage opgenomen vanwege de verschuiving van de specialist ouderengeneeskunde naar de eerste lijn. Deze stage zal deels ten koste gaan van de stage in het verpleeghuis. Tevens neemt door deze verschuiving de betrokkenheid en de bijdrage van GGZ en ziekenhuizen af bij het opleiden van de aios ouderengeneeskunde.

Toekomstbestendigheid opleiding specialist ouderengeneeskunde

Bovenstaande geeft aan dat de beschikbare middelen in de komende jaren niet meer voldoende zijn voor de financiering van de aios. De kosten per aios bedragen € 110.000,- per jaar. Hiervoor ontvangt SBOH een beschikbaarheidsbijdrage van € 80.000, -. Het tekort wordt met valuteerbare arbeid aangevuld. Met een afname van de valutering van de GGZ- en ziekenhuissector en invoering van de stage huisartsgeneeskunde, dient de beschikbaarheidsbijdrage te worden verhoogd naar € 90.000,-. Volgens de huidige budgettering wordt een hogere beschikbaarheidsbijdrage verhoogd vanuit het budget van de sector. 

Afspraken ActiZ en SBOH

Het bestuur van ActiZ heeft in overleg met SBOH de volgende afspraken gemaakt, waaraan in 2018 uitvoering wordt gegeven:

  • SBOH en ActiZ verzoeken het Ministerie van VWS opdracht te geven aan de NZA voor een kostprijsonderzoek van de aios ouderengeneeskunde waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe opleidingscurriculum, inclusief de stage van de huisartsgeneeskunde; Verenso wordt hierbij betrokken;
  • SBOH en ActiZ starten gezamenlijk een maatschappelijke discussie, waarin het opleiden van aios ouderengeneeskunde een verantwoordelijkheid is van alle sectoren die ouderenzorg leveren en dat de financiering niet door één sector gedragen kan worden maar een gezamenlijk belang is; Verenso wordt hierbij betrokken.
  • De stagevergoeding vanuit de opleidende zorgorganisatie wordt per 1 januari 2018 opgehoogd - zodanig dat de financiering per aios toereikend is voor de SBOH – met € 300,- in 2018, € 400,- in 2019 en € 500,- in 2020. De opleidende zorgorganisaties ontvangen van SBOH een toelichting op deze ophoging.
  • Actualiseren van de mantelovereenkomst tussen SBOH en ActiZ.
Karin de Poorter

Laatste nieuws