nieuws

09 november 2017Kwaliteit, VVT Nieuws
delen

Kwaliteitsplan: datum nadert

Op 1 januari 2018 moeten alle verpleeghuiszorgorganisaties hun kwaliteitsplan klaar hebben, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De inrichting van dit plan is vrij, maar het kwaliteitskader geeft wel aan welke onderwerpen er in aan de orde moeten komen. Verplicht is een verbeterparagraaf per locatie voor het volgend jaar (2018). Deze zal ook een rol spelen in de zorginkoop. Het plan hoeft niet publiek gepubliceerd te worden, maar de Inspectie en het zorgkantoor zijn er natuurlijk wel in geïnteresseerd en kunnen ernaar vragen in het kader van toezicht en zorginkoop. Lees meer over het kwaliteitsplan in dit bericht. 

Nieuw en niet nieuw

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft in hoofdstuk 4 en in de bijbehorende bijlage 4 aan wat er in het kwaliteitsplan aan de orde moet komen. Dit geldt voor alle zorg die onder de reikwijdte van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg valt. Veel daarvan is niet nieuw, en maakt waarschijnlijk al lang deel uit van uw kwaliteitsbeleidsplan – of hoe dit document tot nu toe heet in uw organisatie. Zo moet het kwaliteitsplan dat nu per 1 januari 2018 gereed moet zijn o.a. een beschrijving bevatten van doelgroepen, zorgzwaarte, typen zorg die verleend worden en de omvang en kwalificatieniveaus van zorgverleners (personeelssamenstelling). Daarnaast dient het kwaliteitsplan een omschrijving en toelichting te bevatten van beleid en maatregelen op de inhoudelijke thema’s uit het kwaliteitskader, en op de randvoorwaardelijke thema’s. Bijlage 4 van het kwaliteitskader geeft de belangrijkste elementen weer. Die opsomming is bedoeld als handreiking voor de inhoudsopgave, maar niet als verplicht format. 
In deze handreiking (alleen voor leden) hebben we deze opsomming voorzien van enkele tips en aanbevelingen

Verbeterparagraaf per locatie

Naast een beschrijving van het (algemene) kwaliteitsbeleid van de organisatie moet het kwaliteitsplan ook concreet vooruit kijken naar volgend jaar (2018). In een verbeterparagraaf per locatie (volgens KvK registratie) geeft u per locatie aan wat de zwaartepunten op kwaliteitsgebied zijn, en welke verbeterplannen u in 2018 wilt gaan realisern. Dit baseert u op de bevindingen op kwaliteitsgebied, waaronder de cliëntoordelen. Leg ook verbinding met de plannen die u heeft gemaakt voor de extra middelen Waardigheid en Trots voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. In uw verbeterinzet betrekt u natuurlijk ook de extra middelen voor investeringen in personeel die voor verpleeghuiszorg beschikbaar komen. In 2018 gaat het landelijk om €435 miljoen. Meer over de verwerking van deze extra middelen en de tarieven 2018 vindt u hier (alleen voor leden).
Als de cyclus van kwaliteitsplan en -verslag eenmaal op gang zal zijn, bouwt de verbeterparagraaf ook telkens voort op het jaarlijkse kwaliteitsverslag. Het kwaliteitsverslag over 2017 moet gereed zijn voor 1 juli 2018. Zie hierover verderop in dit bericht.

Lerend netwerk

Het kwaliteitskader bepaalt tevens dat het kwaliteitsplan voorafgaand aan vaststelling voor feedback voorgelegd moet worden aan tenminste twee collega-organisaties van het lerend netwerk. Dit bespreken van het kwaliteitsplan is daarmee een belangrijk vehikel voor het lerend netwerk, maar het is niet het enige. In hoofdstuk 4 van het kwaliteitskader vindt u onder paragraaf 4.2 meer over het lerend netwerk. Mocht u nog geen lerend netwerk hebben, laat het ons weten dan kunnen we kijken of er organisaties zijn die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
U kunt contact opnemen met Marie Josée Smits, m.smits@actiz.nl

Verantwoording kwaliteit 2017

We naderen het eind van het eerste jaar waarin we werken met het nieuwe kwaliteitskader. Daarin is een heel aantal (al dan niet nieuwe) vereisten voor zorgorganisaties geformuleerd (zie bijgaand overzicht). In het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zet u uiteen hoe uw organisatie hieraan invulling geeft. Het kwaliteitsverslag dat u te zijner tijd maakt, volgt de hoofdstukindeling die u in uw kwaliteitsplan kiest. Plan en verslag vormen de basis voor de gesprekken in uw interne en externe verantwoording, dus zowel met cliëntenraad, Raad van Toezicht, Inspectie en Zorgkantoor.
Aan de Openbare Database (ODB) van het Zorginstituut dienen over 2017 aangeleverd te worden: 

  • Indicatoren basisveiligheid
    dit betreft dezelfde set als over 2016; aanleveren aan ODB voorjaar 2018 (kk H3)
  • NPS-score (of ZorgkaartNederland) per locatie
    aanleveren aan ODB voor 1 juli 2018 (kk H8)
  • Kwaliteitsverslag
    publiceren op eigen website en url aanleveren aan ODB voor 1 juli 2018 (kk H4)

Over de periode en wijze van aanlevering van deze gegevens (allemaal in 2018) ontvangt u vanzelfsprekend te zijner tijd nader bericht.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws