nieuws

22 november 2017VVT Nieuws, Zorg

Inzet bredere deskundigheid voor ouderen in de thuissituatie wordt verbeterd

Onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het mogelijk om ook andere disciplines, zoals de gedragswetenschapper, te consulteren door de huisarts voor ouderen die thuis wonen. Dit geldt zowel voor klanten met als zonder een Wlz-indicatie.

ActiZ ontvangt regelmatig vragen over de inzet van andere disciplines, zoals de gedragswetenschapper, in de thuissituatie. In het onlangs gepubliceerde beleidskader contractering Wlz 2018 staat dat, onder regie van de specialist ouderengeneeskunde, onder bepaalde voorwaarden, ook andere disciplines kunnen worden ingezet in de thuissituatie. Dit geldt al in 2017. De inzet van de SO voor ouderen die nog thuis wonen is geregeld via de subsidieregeling extramurale behandeling (prestaties H335 en S335). Herhaaldelijk is door ActiZ aangegeven dat er ook behoefte is aan specifieke deskundigheid van gedragswetenschapper, verpleegkundig specialist of andere behandelaren naast de specialist ouderengeneeskunde.

Inzet SO indicatie- en toewijzingsvrij voor consultatie door de huisarts (S335 en H335)

De SO kan binnen de subsidieregeling extramurale behandeling indicatievrij en binnen de Wlz toewijzingsvrij worden ingezet voor consultatie door de huisarts voor respectievelijk de prestatie S335 en H335. Dit geldt voor modules ‘meekijkconsult’, ‘eenmalig geriatrisch assessment’ en ‘polyfarmacie’ binnen deze prestaties. Andere deskundigen mogen per 2017 ingezet worden onder verantwoordelijkheid van de SO. Wanneer de huisarts een SO consulteert voor een vraagstuk rond een klant, kan de SO onder zijn/haar verantwoordelijkheid een andere discipline raadplegen. De SO blijft eindverantwoordelijk voor deze discipline en draagt tevens verantwoordelijkheid voor een juiste declaratie en terugkoppeling naar de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Deze verantwoordelijkheden tussen de huisarts en SO zijn vastgelegd in het convenant LHV-VERENSO.  

Voorwaarden declareren consultaties SO

Er gelden drie voorwaarden:

  • Deze in te zetten professional levert zorg/behandeling onder verantwoordelijkheid van en onder de regie van de SO;
  • Op de achtergrond is de SO voortdurend aanwezig. Het gaat om kortdurende inzet. We gaan er vanuit dat de inzet van andere deskundigen veelal gaat om de inzet van een gedragskundige bij het eenmalig geriatrisch assessment;
  • De inzet van deze professional ten laste van de subsidie regeling Extramurale behandeling mag niet tegelijkertijd voor dezelfde zorg en persoon ten laste van de Zvw worden gedeclareerd. 

Voor behandeltrajecten of meer structurele inzet zijn er andere behandelprestaties en vormen

De behandelprestaties in de Wlz en van de subsidieregeling extramurale behandeling zijn inhoudelijk beschreven in de Beleidsregels (BR-REG 17135) Modulaire Pakket Thuis reguliere Wlz.

Voor daadwerkelijke mede-behandeling is binnen de subsidieregeling een indicatiebesluit van het CIZ nodig. Voor 2018 komt mogelijk nog een verruiming op medebehandeling.  Voor behandeling aan klanten thuis met een Wlz-indicatie gelden de regels voor zorg thuis uit het Voorschrift Zorgtoewijzing. Voor klanten thuis zonder Wlz-indicatie is de subsidieregeling Extramurale behandeling van toepassing. Binnenkort verwachten we de definitieve beleidsstukken en wijzigingen voor 2018 met u te kunnen delen.

anne lee edens

Laatste nieuws