nieuws

13 juli 2017VVT Nieuws, Zorg

NZa gaat scherper monitoren op dementiezorg

Belangrijk onderdeel van de dementiezorg is het casemanagement-dementie (cmd). Niet in de laatste plaats ook voor de naasten/mantelzorgers voor de persoon met dementie, die de belasting direct ervaren.

Waar het cmd en de lokale keten/netwerkorganisatie voorheen niet structureel geregeld was, en dus in alle lokale diversiteit (al dan niet) werd opgelost, is het sinds 2015 geborgd onderdeel van de functie wijkverpleging in de Zvw. Er is daarbinnen dus recht op cmd-zorg voor zover mensen dat willen en professionals dat indiceren.

Het is een bewuste keuze om het zo te borgen, met goede redenen: de integraliteit van kijken, het functioneel schakelen tussen de domeinen, ingebed in kennis over (ouderen- en chronische-)zorg, in vaak al bestaande (zorg)relaties, sterke parallellen met andere vormen van generalistisch of specialistisch casemanagement.

Daarmee is het cmd echter ook in ander vaarwater geraakt wat betreft inkoop. Dat heeft in een aantal regio’s onrust veroorzaakt. Bovendien brengt de nu structurele bekostiging ook bijbehorende beperkingen mee. Het (budget)kader voor wijkverpleging wordt in het veld als knellend en onzeker ervaren. 

Actieplan-cmd

Om het cmd te bevorderen en (lokale) problemen op te lossen is het actieplan-cmd in gang gebracht, zie het bericht van 4 april 2017. Daarbij is ook een ‘signaalteam’ ingericht dat inmiddels 30 signalen uit het veld heeft geanalyseerd en dat waar van toepassing de regio ondersteunt bij de oplossing.

Een en ander stond recent ook op de agenda’s van het Bestuurlijk overleg over dementiezorg (3 juli) en kwam ter sprake bij de vaste commissie-vws in de Tweede Kamer (op 5 en 7 juli). De motie om van het cmd een aparte prestatie of aanspraak te maken is daarbij niet aangenomen. Wel heeft de staatssecretaris toegelicht dat hij de NZa vraagt in de monitor (contractering) wijkverpleging uitdrukkelijk ook het cmd mee te nemen en hierbij een ‘activistische houding’ aan te nemen waar het de zorgplicht en de informatieplicht, de cliëntondersteuning en het stimuleren van netwerk-samenwerking betreft. Over de precieze inrichting van deze monitor zal het NZa nog met het veld overleggen.

Alzheimer-Nederland zal in samenwerking met de NZa een meldpunt inrichten voor waar riskante wachtlijsten en wachttijden problematiek groeit. De zorgverzekeraars zullen per (zorgkantoor)regio de regie voor wat betreft het stimuleren van de ketensamenwerking bij de in die regio dominante verzekeraar leggen, en ‘achter de schermen’ voor een gezamenlijk gedragen (contracterings)lijn hierin te zorgen. 

In het bestuurlijk overleg is besloten het actieplan-cmd en de activiteit van het signaalteam nog tot eind 2017 te verlengen, in nauwe samenwerking met de NZa. Een aantal inhoudelijke ontwikkelactiviteiten worden belegd bij het praktijk-verbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ dat sinds februari van start is gegaan.

Bekijk hier de definitieve versie van het rapport over generalistisch en specialistische casemanagement, dat binnen het actieplan dementie verheldering biedt op de diversiteit die in de praktijk is ontstaan.

Zie ook het bericht ‘ingediende moties wijkverpleging'.

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws