nieuws

10 juli 2017VVT Nieuws, Zorg

Kabinet maakt extra budget vrij voor regionale ‘aanmeldportalen’ ELV

De minister heeft in de Voorjaarsnota 2017 laten weten, dat het kabinet voor 2017 in totaal €55 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor het versterken van het eerstelijns verblijf (ELV). Dit schept verwachtingen voor aanvullende zorginkoop door verzekeraars.

De middelen die in de Voorjaarsnota zijn toegevoegd zijn bedoeld voor uitbreiding van de capaciteit van ELV-bedden (30 miljoen, zoals overeengekomen in bestuurlijk akkoord) en voor initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur (25 miljoen).

Op 1 juni publiceerde de LHV de resultaten van een peiling, waaruit bleek dat huisartsen een tekort aan ELV-bedden constateren en dat de toeleiding naar ELV-bedden regionaal niet overal goed is georganiseerd. Hierdoor lopen verwijzingen spaak of worden patiënten onnodig opgenomen in het ziekenhuis.

ActiZ onderschrijft het belang van goede regionale coördinatieafspraken, waarvan een aanmeldportaal één van de oplossingen is. Als een patiënt tijdelijk moet worden opgenomen, moet een verwijzer snel kunnen zien waar deze patiënt terecht kan. Daarvoor is real-time inzicht in beschikbare bedden nodig. Ondersteunende middelen als Zorgspoor of Verwijshulp worden daarvoor in diverse regio’s al ingezet. Daarnaast zien we regionale successen waarbij een specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundige 24/7 beschikbaar is voor verwijzers om via een aanmeldportaal een gezamenlijke triage uit te voeren. Dit draagt bij aan een goed passende plaatsing voor de patiënt en bovendien blijkt uit ervaring dat opnames soms ook voorkomen kunnen worden door wijkverpleging te organiseren in de thuissituatie.

Er ontstaan steeds meer regionale samenwerkingsinitiatieven ten behoeve van de toegang naar het ELV, maar de investeringen van aanbieders in deze initiatieven worden tot dusver nog vaak uit eigen zak betaald. Om de investeringen in regionale coördinatie te kunnen bekostigen, heeft de NZa in de beleidsregel de mogelijkheid geboden om max-max-tarieven te contracteren. Deze tarieven zouden het mogelijk moeten maken om aanvullend op reguliere professionele beroepsuitoefening initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur te kunnen bekostigen. Voor 2017 hebben onze leden echter geen max-max-tarieven kunnen contracteren.

ActiZ is blij met de extra gelden die het kabinet vrijmaakt voor het ELV. Het hangt echter af van het zorgcontractering of dit geld ook daadwerkelijk ingezet zal worden om het ELV te versterken. In haar brief van 20 juni over de voortgang van de aanpak in de acute zorg schrijft de minister dat verzekeraars ELV landelijk dekkend hebben ingekocht. De ELV zorgcontractering voor 2017 is echter door veel van onze leden als onevenwichtig ervaren. Op dit moment hebben veel organisaties te maken met overschreden productieplafonds en ontoereikende tarieven. Meerdere leden hebben inmiddels kenbaar gemaakt voor sommige verzekeraars geen patiënten meer op te nemen. Dit leidt tot verminderde keuzevrijheid voor patiënten. Soms moeten patiënten hierdoor onnodig ver van hun eigen woonplaats worden opgenomen.

De extra toekenning van €55 miljoen euro aan het budgettair kader schept de verwachting dat verzekeraars dit jaar nog aanvullend zullen inkopen om dit budget effectief in te kunnen zetten. Dit is ook echt nodig voor het verhogen van productieplafonds en om max-max-tarieven te contracteren ten behoeve van de regionale aanmeldportalen en samenwerkingsafspraken. Van zorgaanbieders mag niet verwacht worden dat zij het beschikbaar houden van lege bedden en het 24/7 inzetten van professionals uit eigen zak moeten betalen.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws