nieuws

03 juli 2017VVT Nieuws, Zorg

Afspraken substitutie 2018 van tweede naar eerste lijn

Zowel in het ‘Bestuurlijk Akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018’ als in het ‘Onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg 2018’ zijn afspraken gemaakt over substitutie van de tweede naar de eerste lijn. In totaal is hier 75 miljoen euro voor beschikbaar.

De afgelopen weken zijn er voor meerdere sectoren bestuurlijke afspraken gemaakt. Ook voor leden van ActiZ zijn de afspraken in het ‘Bestuurlijk Akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018’ en in het ‘Onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg 2018’ van belang.

In beide akkoorden wordt onderkend dat mensen zo lang als mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Door de toename van kwetsbare ouderen is meer afstemming vereist tussen de verschillende disciplines in de ambulante setting zoals met de wijkverpleging, de paramedie, de specialist ouderengeneeskunde, alsmede met het sociaal domein en het ELV. Daarbij wordt onderkend dat ‘zorg op de juiste plek’ moet worden geboden en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen moeten worden. 

Ten behoeve van substitutie van de tweede naar de eerste lijn is 75 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is beschikbaar wanneer zorgaanbieders[1] een initiatief hebben waarin ziekenhuiszorg wordt verplaatst en zij hierover een afspraak hebben met een zorgverzekeraar. De zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe groter de kans dat er afspraken gemaakt worden die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Als het totaal van de substitutieafspraken onder de €75 miljoen blijft, blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn. 

Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, haalt de NZa eind november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus geboden met het ontwikkelen van substitutie-initiatieven die in 2018 gaan lopen. Door de zorgverzekeraars vanaf het begin te betrekken, kunnen de afspraken in de driehoek (eerste lijn, tweede lijn, zorgverzekeraar) vastgelegd worden. 

Berichtgeving van de NVZ

Berichtgeving in Skipr

Onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg 2018

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire-zorg 

 

[1] De landelijke afspraken zijn gemaakt tussen NVZ, LHV en InEen. Echter in de uitwerking en begeleidende tekst wordt ook gesproken over bijvoorbeeld wijkverpleging of het ELV.

Laatste nieuws