nieuws

31 mei 2017Pers, VVT Nieuws

Nieuwe verenigingsstructuur ActiZ definitief vastgesteld

De zorgorganisaties van ActiZ hebben op woensdag 31 mei in de Algemene Ledenvergadering de nieuwe verenigingsstructuur, het implementatieplan en het profiel van de nieuwe voorzitter vastgesteld. De nieuwe structuur zorgt ervoor dat ActiZ ook in de toekomst een vereniging blijft waar leden samen werken aan de randvoorwaarden om ouderen en langdurig zieken liefdevolle zorg te bieden. Een vereniging van en door leden, waarin leden via een open dialoog en op een interactieve en inspirerende wijze samenwerken. Op 1 januari 2018 staat de nieuwe verenigingsstructuur met een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter.

De nieuwe verenigingsstructuur is ontwikkeld door de ActiZ-leden. Via verschillende werkconferenties, groepsinterviews en discussies tijdens Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) hebben veel leden hieraan bijgedragen. Nadat in de ALV op 4 april de structuur op hoofdlijnen al was bepaald, is vandaag de uitgewerkte structuur definitief vastgesteld. De structuur gaat uit van vier segmenten: Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg en Jeugd en twee branche brede thema’s: Arbeid en Informatisering. Op ieder segment en ieder thema is een kerngroep of commissie bestaande uit leden verantwoordelijk voor de besluitvorming en belangenbehartiging. Het ActiZ-bestuur, waarin de segmenten en de thema’s vertegenwoordigd zijn zorgt voor de samenhang en de verbinding en voor een krachtig en eensluidende boodschap in de lobby en de media.

Transitieperiode tot 1 januari 2018

In het ook vastgestelde implementatieplan, staat beschreven welke stappen gezet gaan worden om op 1 januari 2018 de nieuwe vereniging daadwerkelijk van start te laten gaan. Op dat moment moet de bemensing van de verschillende kerngroepen, commissies en het nieuwe ActiZ-bestuur zijn afgerond. Op 1 januari treedt ook de nieuwe voorzitter aan, waar de ALV vandaag de profielschets voor heeft vastgesteld. De werving van een nieuwe voorzitter start zo spoedig mogelijk. De werving voor een nieuwe directeur is inmiddels gestart en is mogelijk voor de zomer afgerond.

Guus van Montfort, voorzitter ActiZ: “Met veel vertrouwen zie ik de toekomst van ActiZ tegemoet. Het proces om te komen tot een nieuwe verenigingsstructuur is zorgvuldig bewandeld. De nadrukkelijke wens van de leden voor meer interactie en participatie is in dit proces gehonoreerd, met als resultaat een nieuwe verenigingsstructuur waarin vernieuwing, continuïteit en diversiteit gewaarborgd zijn.”

De ouderenzorg is de afgelopen jaren enorm veranderd. Mensen wonen langer thuis, zelfs als ze relatief zware zorg nodig hebben en alleen als het thuis echt niet meer gaat, verhuizen ze naar een verpleeghuis. Daarnaast vragen demografische ontwikkelingen, de krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen van de afgelopen jaren de aandacht. Bovendien willen zorgorganisaties mensen niet alleen goede zorg bieden, maar gaat het vooral om het welbevinden van mensen. En dat vraagt om nieuwe vormen van begeleiding, dagbesteding, tijdelijke opvang, om andere woonvormen en de inzet van nieuwe technologie.

ActiZ zal ook binnen de nieuwe verenigingsstructuur zich blijven inzetten op de hoognodige vernieuwing op verschillende terreinen, waaronder eerstelijnsverblijf, vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers, arbeidsmarktbeleid om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide medewerkers zijn en met nieuwe vormen van bekostiging. Dit alles vanuit het centrale principe dat we samen met andere partijen de randvoorwaarden willen creëren waardoor zorgorganisaties mensen thuis en in het verpleeghuis zo goed mogelijk kunnen verzorgen en begeleiden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws