nieuws

26 april 2017Financiering, VVT Nieuws

Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018 bekend

Het kwaliteitskader is de basis voor de dialoog, géén ontwikkelplannen meer, regionale tariefpercentages, meerjarige overeenkomsten, persoonsvolgende bekostiging en de nhc in 2018 niet onderhandelbaar. Dat blijkt uit de contouren voor de Wlz zorgcontractering 2018 die Zorgverzekeraars Nederland heeft gepubliceerd. 

Zorgkantoren hebben in ZN-verband samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld. Deze contouren ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’ is door ZN gepubliceerd. Belangrijke punten uit de contouren zijn als volgt. 

Een landelijk Wlz-kader

Er komt een landelijk Wlz-kader voor de inkoop 2018 voor alle sectoren met een meer eenduidige uitwerking. Zorgkantoren geven aan meer toe te willen naar samenwerken en werken op basis van vertrouwen. Regionale zaken krijgen een plaats in het beleid van de individuele zorgkantoren. Zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken over doelmatigheid. De invulling van het kader willen zorgkantoren vereenvoudigen. 

Kwaliteitskader basis voor dialoog

Zorgkantoren sluiten aan bij het kwaliteitskader. De zelfanalyse en ontwikkelplannen komen te vervallen in de contractering voor 2018. De dialoog over kwaliteitsverbetering wordt in 2018 gevoerd aan de hand van de nieuwe kwaliteitsrapporten. Zorgkantoren en IGZ gaan meer samen optrekken in de dialoog over kwaliteitsverbetering, als deze onvoldoende worden gerealiseerd. Zorgkantoren willen spiegelinformatie en goede voorbeelden inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Tariefpercentage wordt regionaal vastgesteld, geen onderhandeling nhc in 2018

De methodiek van ontwikkelplannen en de daaraan gekoppelde tariefbepaling komt per 2018 te vervallen. De hoogte van het tariefpercentage wordt regionaal vastgesteld. Zorgkantoren gaan in 2018 niet onderhandelen op de nhc en nic, maar sluiten dat voor de toekomst niet uit. 

Ontwikkelruimte voor oplossen (regionale) knelpunten en innovatie

Zorgkantoren zijn met VWS in overleg over de mogelijkheid van het instellen van een ontwikkelruimte om regionale knelpunten op te lossen en doorontwikkeling en innovatie te stimuleren. In het definitieve inkoopkader, dat op 1 juni 2017 wordt gepubliceerd, zal blijken of er in 2018 sprake kan zijn van deze ontwikkelruimte.   

Bekostiging volgt de keuze van de klant

Uitgangspunt is dat de klant keuze ervaart in de invulling van de zorgvraag; in de zorgaanbieder, de leveringsvorm en de zorgoplossingen. Zorgkantoren kiezen voor persoonsvolgende bekostiging van de zorgaanbieders. De vraag van de klant wordt de drijvende kracht voor scheiden van wonen en zorg en verdere vermaatschappelijking, zo staat in de contouren. 

In principe meerjarige overeenkomsten tot en met 2020

Met zorgaanbieders die in geheel 2017 een overeenkomst hebben, voldoen alle geschiktheidseisen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, sluiten zorgkantoren deze meerjarenovereenkomst. 

Tijdslijnen

De contouren beschrijven ook de planning van de Wlz inkoop 2018:

Publicatie landelijke kader (inclusief regionaal deel)

1 juni 2017

Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

Uiterlijk 21 juni 2017

Publicatie Nota van Inlichtingen

30 juni 2017

Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders

Uiterlijk 1 augustus 2017 17.00u

Voorlopige contractering

Uiterlijk 10 oktober 2017

Definitieve contractering en indiening budgetformulier NZa

1 november 2017

 

Reactie ActiZ

ActiZ vindt de contouren van de Wlz zorgcontractering 2018 een goede stap in de goede richting. Diverse uitgangspunten die ActiZ voor de Wlz-zorgverkoop nastreeft, komen terug. Zo is het een goede zaak dat de zelfanalyse en ontwikkelplannen komen te vervallen en zorgkantoren in principe meerjarenafspraken tot en met 2020 afspreken. Ook is er nu helderheid dat over de nhc en nic 2018 niet wordt onderhandeld, waar ActiZ voor heeft gelobbyt. Dat is mooi, maar het toekomstig beleid hieromtrent ligt helaas nog open. En ActiZ betreurt het dat het tariefpercentage regionaal wordt vastgesteld en er niet is gekozen voor een (reëel) vast tarief, zoals door ActiZ is bepleit.
Het is niet duidelijk hoe reëel de Wlz-tarieven 2018 worden. Dat hangt onder meer af of er additionele middelen voor verpleegzorg beschikbaar komen. De NZa stelt begin juli 2017 de tarieven voor 2018 vast. ActiZ blijft zich inzetten voor reële vaste tarieven om liefdevolle en vakbekwame zorg te kunnen bieden.
De contouren van de zorgcontractering Wlz 2018 bieden mogelijkheden voor meer perspectief voor de zorgorganisatie en een vermindering van de administratieve lasten. Wel leven vragen over de uitwerking van de intensievere samenwerking tussen zorgkantoren en de IGZ die allebei een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Hoe het Wlz inkoopbeleid 2018 werkelijk gaat uitpakken hangt af van de invulling van het landelijke Wlz-inkoopkader 2018 en individuele inkoopbeleid van de zorgkantoren. ZN en de zorgkantoren publiceren deze op 1 juni 2017.

 

Inzet ActiZ

ActiZ blijft zich inzetten voor de uitgangspunten voor de Wlz zorgverkoop 2018, zie het bericht 'Wlz-zorgcontractering 2018; reële vaste tarieven voor liefdevolle en vakbekwame zorg'. Ter ondersteuning van de leden bij de zorgverkoop Wederom gaat ActiZ het individuele Wlz inkoopbeleid 2018 van de zorgkantoren met leden analyseren en publiceren. Over onduidelijkheden en bedenkelijkheden in het inkoopbeleid formuleert ActiZ een aanzet voor vragen. Deze vragen worden gepubliceerd op de site. Zorgaanbieders kunnen deze vragen benutten als inspiratie en om in te dienen bij het zorgkantoor om zo te trachten het inkoopbeleid te beïnvloeden. 

Informatiebijeenkomsten zorgcontractering Wlz en Zvw 2018 in mei

ActiZ organiseert in mei regionale informatiebijeenkomsten over de zorgcontractering Wlz en Zvw 2018: ‘Zorgverkoopestafette’. Deelnemers van deze bijeenkomsten ontvangen een on-line tool die ondersteunend is bij onderhandelingen. Voor meer informatie over de bijeenkomsten en voor aanmelding, klik hier.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws