nieuws

16 februari 2017VVT Nieuws, Zorg

Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG en Movisie een handreiking opgesteld. 

De handreiking biedt concrete handvaten om professionele en informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten.

Onderwerpen

De handreiking gaat in op een aantal verbeterpunten die naar voren kwamen in eerder onderzoek

Aan de orde komen:

  • het belang van cliëntondersteuning en de wettelijke opdracht aan gemeenten
  • toegankelijkheid en diversiteit
  • het betrekken van inwoners en professionals bij de inrichting
  • de raakvlakken van cliëntondersteuning met andere vormen van ondersteuning
  • het borgen van de onafhankelijkheid
  • sturen op kwaliteit
  • contractering, bekostiging en verantwoording

Tips

De handreiking sluit af met tips om de bekendheid en vindbaarheid van de cliëntondersteuning te vergroten.

Laatste nieuws