nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
20 september 2016Pers, VVT Nieuws, Zorg

Zorgen ActiZ over budget en volume wijkverpleging

Onderzoek naar budgetoverschrijdingen wijkverpleging

Onderzoeksbureau ICSB Marketing en Strategie heeft afgelopen zomer in opdracht van ActiZ de budgetoverschrijdingen wijkverpleging voor 2016 in beeld gebracht. Uit de resultaten blijkt dat 86% van de zorgorganisaties verwacht het budget aan het eind van het jaar met 17% te hebben overschreden. Dat leidt tot een inschatting dat het budget dit jaar met ruim € 180 miljoen wordt overschreden.

De uitkomsten van het onderzoek waren voor ActiZ aanleiding om direct met zorgverzekeraars in gesprek te gaan. ActiZ is blij dat zorgverzekeraars op basis van die gesprekken hebben besloten om extra budget beschikbaar te stellen. Toch maakt ActiZ zich nog zorgen. Niet alle zorgorganisaties worden bijgecontracteerd waardoor de keuzevrijheid voor cliënten onder druk komt te staan. En een deel van de rekening voor budgetoverschrijdingen wordt -net als in 2015- onterecht bij zorgorganisaties gelegd.

Oorzaken budgetoverschrijdingen

De meeste van de 163 zorgorganisaties die deelnamen aan het onderzoek, vinden dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de budgetoverschrijdingen. De meest genoemde doorslaggevende oorzaak is dat het budgetplafond dat de zorgverzekeraar heeft opgelegd te laag is (39%). Daarnaast zegt 20% van de zorgorganisaties dat een toenemend aantal cliënten wijkverpleegkundige zorg nodig heeft en dat het aantal cliënten met complexe problemen toeneemt. Ten slotte geeft 16% aan dat het financiële kader dat landelijk voor de wijkverpleging beschikbaar is te krap is.

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn ten aanzien van de verwachte overschrijdingen per zorgverzekeraar, al geldt voor alle verzekeraars dat minimaal 56% van de respondenten een budgetoverschrijding verwacht.

Continuïteit staat op het spel

Bijna de helft van de zorgorganisaties (44%) geeft aan dat de continuïteit van zorg in hun regio aan bestaande en/of nieuwe cliënten de komende periode in gevaar komt. Zij lichten toe dat zij worden geconfronteerd met aanzienlijke budgetoverschrijdingen en een te groot financieel risico lopen als zij geen cliëntenstop invoeren. Dit gaat ten koste van de keuzevrijheid van de cliënt.

Zorgorganisaties komen zelf ook steeds verder onder druk te staan: 19% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie de komende periode een continuïteitsrisico loopt. Dit komt vooral door het financiële risico dat zij lopen op onbetaalde overproductie.

Situatie ondanks bijcontractering zorgelijk

Naast de brandbrief die ActiZ deze zomer verstuurde om haar zorgen over de wijkverpleging duidelijk te maken, hebben we de afgelopen weken een dringend appèl gedaan aan zorgverzekeraars om zo snel mogelijk extra budget voor wijkverpleging in te zetten. Dat heeft ertoe geleid dat zorgverzekeraars bij een aantal zorgorganisaties hebben bijgecontracteerd. ActiZ roept zorgverzekeraars op om rechtmatig geleverde zorg te betalen: dat geldt zowel voor 2016, als voor de zorg die al in 2015 is geleverd.

Jan de Vries, algemeen directeur ActiZ: “Wij vinden dat zorgverzekeraars in échte dialoog met zorgorganisaties moeten kijken wat nodig is om de juiste en goede wijkverpleging aan cliënten te kunnen bieden. Op dit moment gaat het gesprek vanuit zorgverzekeraars wat ons betreft nog te veel over de tarieven en het volume. Terwijl we gezamenlijk zouden moeten bespreken hoe we kunnen doen wat we moeten doen: zorg dragen dat er voldoende en goede zorg kan worden geleverd die aansluit bij de wensen en behoeftes van de groeiende groep ouderen in ons land die graag zo lang mogelijk thuis woont.”

Rapportage ActiZ onderzoek 'Overschrijding budgetten wijkverpleging 2016'

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws