nieuws

12 september 2016VVT Nieuws

AGB codes en het eerstelijns verblijf

Met de overgang van het eerstelijns verblijf van (subsidieregeling) Wlz naar de Zvw per 1 januari a.s., ontvangt ActiZ diverse vragen over het inregelen van AGB codes in de contractering en declaratie van deze zorg. Om te voorkomen dat zorgaanbieders geconfronteerd worden met aparte afspraken per verzekeraars over de wijze waarop deze zorg op AGB code gecontracteerd en gedeclareerd moet worden, zijn er afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Deze zijn te vinden in de declaratiestandaarden op de site van Vektis. Via deze weg brengt ActiZ de afspraak bij u onder de aandacht, zodat u hiermee rekening kunt houden in de contractering van zorg en in de wijze waarop u hier in uw interne organisatie en met uw software leverancier afspraken over kunt maken.

 

AGB codes in het ELV

Op dit moment geven zorgverzekeraars aan dat er landelijk op 1300 verschillende AGB codes ELV zorg wordt gedeclareerd, bij ongeveer 300 zorgaanbieders.  Zorgverzekeraars zoeken dus naar mogelijkheden deze AGB codes ‘in te dikken’. Om te voorkomen dat zorgaanbieders geconfronteerd worden met aparte afspraken per verzekeraar over de wijze waarop deze zorg op AGB code gecontracteerd en gedeclareerd moet worden, zijn er afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Deze zijn te vinden in de declaratiestandaarden voor de AW319-AW320v1.4, op www.vektis.nl, zie tevens de invulinstructie, paragraaf 4.2.3. Via deze weg brengt ActiZ de afspraak bij u onder de aandacht.

 

Afspraken AGB codes in declaratiestandaard ELV

Bij eerstelijnsverblijf geldt dat AGB-codes toegepast conform overeenkomst met de zorgverzekeraar. In de overeenkomst wordt met de contractant één AGB-code afgesproken voor de declarant in het voorlooprecord. De AGB-code kan een AGB-beheercode van een beheerstichting of een AGB-instellingscode van een zorgaanbieder zijn die in het voorlooprecord van de declarant worden vermeld. Naast de declarant = uitvoerder variant hierboven is het voor de zorgaanbieder ook mogelijk bij de uitvoerder de locatie te vermelden. De Eerstelijnsverblijf kent de volgende opties met betrekking tot het declareren:

1. Declareren met locaties:
In dat geval wordt in het voorlooprecord voor de declarant de AGB-code uit het contract (beheerstichting of zorgverlenende instelling) vermeld. De declaratie bevat in de prestatierecords de geleverde prestaties van de locaties van de beheerstichting of zorgverlenende instelling. De prestatierecords bevatten de AGB-locatiecodes van de locaties. Voorwaarde is dat de koppeling
Invulinstructie EI (RETOURINFORMATIE) Declaratie Wlz, WV, ELV en ZG zorg 47 / 72
AW319-AW320 versie 1.4, 06-04-2012 / uitgave 7, 7-9-2016
tussen de onderneming (beheerstichting) en vestigingen (zorgverlenende instelling/locaties) in het AGB-register geregistreerd zijn.

2. Declareren zonder locaties:
In dat geval wordt met de uit het contract afgesproken AGB-code (beheerstichting of zorgverlenende instelling) gedeclareerd volgens de declarant=uitvoerder variant. Dit is conform declareren Wijkverpleging en Zorg zintuiglijk gehandicapten.

Optie 1 en 2 gaan in per 1 januari 2017[RM1] , maar vanaf 1 januari 2018 is enkel de AGB-code van de locatie in het prestatierecord toegestaan. Per 2018 is alleen optie 1 nog geldig en vervalt optie 2.

Wat betekent dit voor u?

Het is goed tijdig contact op te nemen met de softwareleverancier over de wijze waarop declaratie mogelijk en/of gewenst is in het systeem, en de gevolgen voor uw interne bedrijfsvoering na te gaan (interne rapportages zijn vaak gekoppeld aan AGB codes). Daarnaast moet u zich realiseren dat u de AGB code waarmee u het contract met de verzekeraars afsluit, bij alle verzekeraars hetzelfde moet laten zij.Tot slot geldt dat, wanneer u ook de AGB code van de locatie(s) meelevert in de declaratie, dat het van belang is dat de AGB van de locatie(s) is gekoppeld aan die van de AGB van de onderneming in het AGB-register van Vektis.

Laatste nieuws