VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

Staatssecretaris besluit tot ophoging budget subsidieregeling eerstelijns verblijf naar €213 miljoen

Staatssecretaris van Rijn heeft besloten om het budget voor de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 te verhogen: dit gaat om 33,6 miljoen euro aan extra middelen en om 20 miljoen euro die nog binnen de subsidieregeling achter gehouden was. Het Zorginstituut is door VWS  verzocht deze middelen zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen aan de Wlz-uitvoerders.

Signalen onvoldoende beschikbaarheid budget
ActiZ heeft de laatste weken veel signalen ontvangen van zorgaanbieders dat de budgetten voor het eerstelijns verblijf, zeer sterk onder druk staan. Zij heeft zich ook altijd zorgen gemaakt over de hoogte van het beschikbare bedrag, omdat de verwachting was dat dit voor komend jaar niet toereikend was, op basis van ervaringen 2015.
De NZa heeft een prognose gemaakt voor de in 2016 nog benodigde middelen voor eerstelijns verblijf. Dit heeft zij gedaan op basis van de declaraties die betrekking hebben op de periode augustus 2015 tot en met maart 2016.

De NZa geeft aan dat in 2016 een bedrag nodig is voor het eerstelijns verblijf van €213,6 miljoen. Op dit moment is er 180 miljoen euro beschikbaar, 160 miljoen daarvan, is aan het begin van het jaar verdeeld. 

Brief ministerie VWS aan het Zorginstituut
Het ministerie van VWS kondigt aan het Zorginstituut (de uitvoerder van de subsidieregeling) dan ook de volgende maatregelen aan:

 • Het subsidiekader voor eerstelijns verblijf in 2016 wordt met € 33,6 miljoen verhoogd tot € 213,6 miljoen.
 • Het vanaf september beschikbare budget voor ophoging van subsidieverleningen eerstelijns verblijf van € 20 miljoen wordt nu al ingezet.
  Het Zorginstituut verdeelt de aldus beschikbare € 53,6 miljoen (€ 33,6 miljoen + € 20 miljoen) zo spoedig mogelijk in één tranche over de Wlz-uitvoerders.
 • De verdeling geschiedt door op de volgende, geobjectiveerde wijze de initiële subsidieverleningen ten behoeve van eerstelijns verblijf in 2016 te verhogen:
  -  De informatie voor de verdeling komt uit de meimonitor 2016 van het Zorginstituut. Deze rapportage van mei 2016 bevat een opgave van het bedrag dat is betaald voor eerstelijns verblijf zoals verleend in de periode 1 januari 2015 tot en met maart 2016.
  -  Uit deze meimonitor wordt het totaal van de betalingen over de periode juli 2015 tot en met maart 2016 genomen als verdeelsleutel. Deze periode is gekozen omdat de gemiddelde maandbedragen vanaf juli 2015 een stabiel patroon vertonen.
  -  Voor de berekening van de ophoging van de subsidieverlening wordt het totale subsidiekader van € 213,6 miljoen verdeeld onder de Wlz-uitvoerders op basis van bovenstaande verdeelsleutel.
  -  Indien het reeds eerder aan de Wlz-uitvoerder verleende subsidiebedrag lager is dan de nieuwe verdeling, dan wordt het verleende subsidiebedrag verhoogd.

 

Gedeeltelijke dekking subsidieregeling uit subsidieregeling extramurale behandeling
Het budget voor extramurale behandeling in 2016 bedraagt € 75 miljoen, waarvan initieel € 60 miljoen is verdeeld en nog € 15 miljoen beschikbaar is. Naast een prognose voor het gebruik van de subsidieregeling eerstelijns verblijf, is ook gekeken naar het gebruik van de subsidieregeling extramurale behandeling. De NZa heeft voor een prognose voor 2016 gebruik gemaakt van gemiddelde maandbedragen voor de declaraties over de periode juli 2015 tot en met februari 2016. Extrapolatie van dit bedrag leidt tot een prognose op jaarbasis van € 56,4 miljoen.

Op grond van het advies van de NZa heeft de Staatssecretaris besloten de nog beschikbare middelen voor extramurale behandeling (€ 15 miljoen) in te zetten als gedeeltelijke dekking voor verhoging van het subsidiekader voor eerstelijns verblijf in 2016.

De volledige brief van het Ministerie van VWS aan het Zorginstituut vindt u hier.