nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets
13 juni 2016VVT Nieuws

ActiZ vraagt Tweede Kamer af te zien van verplichte vorm contractering wijkverpleging

Op dinsdag 14 juni 2016 spreekt de Tweede Kamer over de plannen van de staatssecretaris voor de bekostiging van de wijkverpleging vanaf 2017. ActiZ kan niet instemmen met het voorstel om vanaf 2017 in de contractering verplicht te gaan werken met een geïntegreerde prestatie en bijbehorend tarief voor verpleging en persoonlijke verzorging. ActiZ vindt dat we de komende twee jaar, waarin we toewerken naar een nieuw bekostigingsmodel dat vanaf 2019 ingaat, moeten benutten om te leren van lopende experimenten om de zorg voor mensen thuis te vernieuwen. Een tussentijdse aanpassing zoals de staatssecretaris die voorstelt, verstoort dit proces alleen maar.

 

ActiZ deelt de wens van de staatssecretaris om tot vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten in de wijkverpleging te komen. Zorgorganisaties zijn op dit moment al volop bezig met initiatieven en experimenten die hier een bijdrage aan leveren; niet alleen met geïntegreerde uurtarieven voor verpleging en persoonlijke verzorging maar bijvoorbeeld ook met weektarieven of populatiegebonden budgetten. ActiZ pleit er voor dat zorgorganisaties ruimte krijgen om de ingezette vernieuwing door te zetten. Een opgelegde norm zoals de staatssecretaris die nu voorstelt, verstoort dit proces; met name voor de wijkverpleegkundige teams. Want een nieuwe manier van bekostigen zorgt voor nieuwe werkprocessen, veranderingen op het gebied van ICT en nieuwe instructies voor de wijkverpleegkundigen. Terwijl die wijkverpleegkundigen nu juist goed bezig zijn met wat de Tweede Kamer drie jaar geleden heeft gevraagd: het leveren van doelmatige en passende zorg.

 

Eerder is afgesproken dat er per 2019 een nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging komt, waarin zorgprofielen centraal staan. Daar moet dan ook alle energie op gericht zijn. Daarbij hebben de leden van ActiZ zorgen over het gegeven of het zorgverzekeraars gaat lukken om tijdens de contractering maatwerk te leveren. De evaluatie van het inkoopbeleid wijkverpleging maakt duidelijk dat veel zorgorganisaties melden dat er nauwelijks dialoog is met zorgverzekeraars. Zij moeten vaak onvoorwaardelijk akkoord gaan met alle inkoopvoorstellen en ‘tekenen bij het kruisje’.

 

Ook willen de leden van ActiZ benadrukken hoe belangrijk het is dat wijkgericht werken en de zogenaamde infrastructurele voorzieningen, zoals de onplanbare zorg, de zorg die in ketens wordt georganiseerd of de specialistische verpleging, in stand blijven. Het voorstel voor 2017 van de staatssecretaris biedt daarvoor wel de mogelijkheid, maar niet de garantie, terwijl dit een cruciaal onderdeel is van de zorg om ouderen en langdurig zieken langer zelfstandig te laten wonen.

 

Daarnaast hebben de leden van ActiZ grote zorgen over de plannen van de zorgverzekeraars om de opbrengstverrekening in te zetten. Het ziet er naar uit dat er in 2015 een aanzienlijke bezuiniging is gerealiseerd. De staatssecretaris heeft toegezegd dat er geen mbi (macrobeheersinstrument) wordt ingezet. Dat verzekeraars nu overschrijdingen terug gaan halen, doet geen recht aan de keuzevrijheid van de klant.

 

Gezien alle bovenstaande punten vraagt ActiZ aan de leden van de Tweede Kamer om niet in te stemmen met de verplichting om te gaan werken met een geïntegreerde prestatie en bijbehorend tarief en de wijkverpleegkundige teams rust gunnen om door te ontwikkelen op de ingeslagen weg.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws