nieuws

11 juni 2019Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch zieken langer thuis te laten wonen. Deze zorgvormen zijn essentieel in het werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Maar schotten en grensvlakken tussen zorgvormen en financieringsstromen belemmeren het werken hieraan. 

ronaldschmidt500.jpg

Door Ronald Schmidt
Lid ActiZ-bestuur, woordvoerder kerngroep Revalidatie & Herstel

Juiste zorg op juiste plek

De uitdagingen die op de zorg voor ouderen en chronisch zieken afkomen zijn groot. Groter dan het huidige stelsel aankan. Dubbele vergrijzing en een oplopend personeelstekort leiden tot een zogeheten ‘zorgkloof’. Alleen door als zorgsector maximaal in te zetten op De juiste zorg op de juiste plek en hierover het maatschappelijk debat aan te kaarten kunnen we de zorg toekomstbestendig maken.

De juiste zorg op de juiste plek draait om goede samenwerking, tussen allerlei partijen, zoals zorgaanbieders, ziekenhuizen, huisartsen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeentes en het Rijk. Het realiseren van zorg op maat is het doel. Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch zieken langer thuis te laten wonen. Deze zorgvormen zijn essentieel in het werken aan de Juiste zorg op de juiste plek.

Complexiteit neemt toe

Maar de complexiteit van de zorgvragen op het gebied van revalidatie en herstel neemt toe. De toegang tot langdurige zorg, zoals verpleeghuiszorg, wordt steeds meer beperkt, cliënten wonen langer thuis, medisch-specialistische behandeling wordt steeds meer verplaatst vanuit het ziekenhuis naar de wijk of naar een andere instelling. De toenemende vraag naar kortdurende zorg vraagt om verdere verbetering van de samenwerking in de zorgketen. Maar het is ook nodig dat specialistische expertise en kennis zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt georganiseerd kan worden. Dit vraagt om vernieuwende concepten.

Belemmeringen wegnemen

Schotten en grensvlakken tussen zorgvormen en financieringsstromen belemmeren nog te vaak het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Het ministerie heeft als aanjager van De juiste zorg op de juiste plek een belangrijke rol in het wegnemen van die belemmeringen. Het is goed dat VWS daadkracht toont en allerlei acties in het veld beweging zet. Maar het is nu ook zaak dat VWS zelf in actie komt, de bureaucratie terugdringt en meer samenwerking tussen zorgaanbieders, ziekenhuizen, verzekeraars faciliteert.   

Kwaliteitsagenda GRZ

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een succesvol voorbeeld waar in nauwe samenhang met de medische specialistische revalidatie en ziekenhuizen optimale integrale behandeling wordt geboden. Daarmee wordt een essentiële rol vervult in het toenemend aantal ouderen met complexe revalidatievragen. De volgende stap is de ontwikkeling van een Kwaliteitsagenda GRZ, samen met Verenso en de wetenschap. Dit is een mooie stap om de essentie en meerwaarde van deze zorgsoort nu en in de toekomst verder de professionaliseren.

De eerste aanzet hiertoe is onlangs gegeven. 

Marktdag

Tenslotte wil ik u attenderen op de landelijke Marktdag Revalidatie & Herstel op 28 juni 2019 in Zeist. Deze dag zal in het teken staan van de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties en GRZ, eerstelijnsverblijf  en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (zorg die nu gefinancierd wordt met subsidieregeling extramurale behandeling) in de context van De juiste zorg op de juiste plek . ActiZ, maar ook zorgverzekeraars, VWS en de NZa zullen u bijpraten over onder andere toekomstige financiering, wet- en regelgeving en mogelijkheden voor innovatie.

In de Nieuwsbrief special Revalidatie en Herstel leest u het laatste nieuws en delen we goede voorbeelden en inzichten vanaf de werkvloer.

 

anne lee edens

Laatste nieuws