30 april 2020VVT Nieuws, Wonen

Onderzoeken woonbehoeftes ouderen

Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er is dringend behoefte aan oplossingen die ouderen ondersteunen bij goed en gezond ouder worden. Een van de oplossingen richt zich op nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in. Ook bestaande woningen en wijken moeten aangepast worden. Daarom is het van belang dat zorgorganisaties aan de slag gaan met het in kaart brengen van de lokale opgave, waar mogelijk in samenwerking met gemeente, woningcorporaties en het zorgkantoor. Recentelijk is er een drietal onderzoeken verschenen omtrent woonbehoefte en woonzorgprognose. Deze rapporten kunnen als input dienen voor het in kaart brengen van de lokale opgave. Om voldoende geschikte woonvormen voor ouderen te realiseren, kunnen zorgorganisaties inspelen op de lokale behoeftes en ontwikkelingen. Hieronder wordt de inhoud per rapport bondig beschreven.

ABF Research – Verkenning wonen met zorg 2019-2040

Met informatie uit het prognosemodel Fortuna heeft ABF Research de huidige situatie en de toekomstige vraag naar wonen en zorg (op lokaal niveau) in kaart gebracht. Naar verhouding zal tussen 2019-2040 de sterkste demografische groei optreden onder personen van 75 jaar en ouder. Dit heeft invloed op de woningvoorraad omdat meer dan de helft van de 75-plussers alleenstaand is en kampt met mobiliteitsbeperkingen. Het aantal geclusterde ouderenwoningen in Nederland moet tussen 2019 en 2040 met 82.500 toenemen (met name in de huursector) en het aantal aangepaste woningen moet met 87.500 worden uitgebreid (met name in de koopsector). Daarnaast zouden er nog 225.300 nultredenwoningen moeten worden toegevoegd. ABF Research verwacht, aan de hand van zowel demografische als beleidsontwikkelingen, dat het aantal mensen met een Volledig Pakket Thuis (VPT) zal oplopen van 8.500 in 2019 naar 72.000 in 2045. Dit is dus circa 8 maal zoveel als in 2019. Tevens zal het aantal intramuraal verblijvende cliënten in de ouderenzorg de komende jaren met 67% stijgen, van 129.000 in 2019 naar 215.000 in 2040. Het gaat hierbij dus om een totale groei van 86.000 plaatsen, waarvan de forse groei na 2025 wordt verwacht.

Platform 31 – opgave wonen en zorg in beeld

Platform 31 voerde een nulmeting uit naar de mate waarin gemeenten en corporaties onderzoek doen naar het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en kwetsbare zorgdoelgroepen. Meer dan de helft van de gemeenten en corporaties blijkt inderdaad onderzoek uit te voeren. Uit bijna de helft van deze gemeentelijke onderzoeken blijkt dat er een tekort aan geschikte en betaalbare woningen is. De goedkope woningen liggen vaak in gebieden met (opkomende) concentratie van (sociale) problematiek. Ook wanneer de bouwopgave bekend is, blijkt het daadwerkelijk realiseren van de juiste woningen blijkt in de praktijk lastig. Zo ontbreekt het dikwijls aan geschikte bouwlocaties voor nieuwbouw of kunnen de woningcorporatie(s) niet investeren in nieuwbouw. Overigens wordt er wel veel samengewerkt op dit onderwerp, maar de samenwerking staat veelal nog in de kinderschoenen. Daarnaast wordt de samenwerking vaak gezien als een traag en moeizaam proces, waarbij de intensiteit van de samenwerking verandert in de tijd. Gemeenten en corporaties geven aan dat de vertaling naar een concrete aanpak vaak nog niet is gemaakt.

Platform 31 – Langer thuis: werk in uitvoering

De handreiking ‘Langer thuis: werk in uitvoering’ van Platform 31 staat vol met voorbeelden van onderzoeken naar de woonzorgopgave en adviezen hoe onderzoek kan worden omgezet naar concrete afspraken. Platform 31 stelt dat het gecompliceerd is om onderzoek te doen naar de (toekomstige) vraag van kwetsbare doelgroepen. Zo bestaat er niet zoiets als DE vraag en is er ook niet één eigenaar voor het beleid rondom wonen en zorg. In de handreiking staan een tiental stappen die van belang zijn voor de opbouw van behoefteonderzoek, zoals een duidelijk aanleiding, doel en visie. Om van een onderzoek naar een uitvoeringsprogramma te komen, adviseert Platform 31 te focussen op een aantal onderwerpen zoals het aantal woningen, kwaliteit van nieuwbouw, bewustwording rond geschiktheid van eigen woning bij eigenaar/bewoners en duidelijke informatievoorziening. Daarnaast is het van groot belang om het proces rondom te uitvoering goed te organiseren. In de handreiking worden negen procesthema’s benoemd:

  1. urgentiebesef en borging zodat de plannen prioriteit krijgen
  2. benoemen van een aanjager om tot concrete uitvoering te komen
  3. programmatische werken is belangrijk
  4. betrekken van de zorgdoelgroep
  5. aandacht voor fundamentele discussies over scheidslijn wonen en zorg
  6. opzetten van uitgebreid leernetwerk
  7. borgen van de prestatieafspraken en plannen
  8. monitoren van de aanpak
  9. eventuele aanpassingen in de financieringswijze van de gemeente voor het borgen van geschikte woningen voor iedereen.
1-DSC_0306

Laatste nieuws