nieuws

17 april 2019Wet en regelgeving, VVT Nieuws

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan

De VWS-bewindspersonen gaan het pakketadvies van het Zorginstituut om behandeling integraal onder te brengen in de Wlz, niet overnemen. Het al jaren bestaande onderscheid voor Wlz-cliënten die, afhankelijk van hun plaats met of zonder behandeling, zorg uit de Wlz of uit de Zvw ontvangen blijft daarmee bestaan. ActiZ betreurt het dat er nog steeds geen perspectief is om alle kwetsbare verpleeghuiscliënten integrale multidisciplinaire zorg te bieden.

VWS-Beleidsstandpunt: niet opvolgen

Minister De Jonge geeft, mede namens de andere VWS bewindspersonen, in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij het advies over integrale behandeling in de Wlz niet opvolgt. Hij heeft daarbij drie overwegingen:

  • mogelijke verslechtering van de toegankelijkheid van de artsenfunctie
  • mogelijke inperking van de keuzevrijheid
  • onduidelijkheid over de doelmatigheid van de behandelfunctie.

De minister wil voor de zomer 2019 tot een aanpak voor een vervolgtraject komen. Daarin wil de minister de losse onderdelen van behandeling (artsenfunctie, paramedische zorg, farmaceutische zorg etc.) elk apart bekijken. Het doel van het vervolgtraject is meer overzicht voor de cliënten en betrokken professionals en het wegnemen van pakketverschillen.

In de brief besteedt de minister ook aandacht aan de positionering van behandeling voor mensen met een psychische stoornis, die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Daarvoor hanteert hij dezelfde lijn: ook voor deze cliënten zal er straks onderscheid zijn tussen plaatsen met en zonder behandeling.

Achtergrond

In 2017 heeft het Zorginstituut geadviseerd om alle behandeling integraal onder te brengen in de Wlz. Nu hebben alle Wlz-cliënten met verblijf in principe wel de Wlz-specifieke behandeling, maar de overige behandeling en aanvullende zorg hangt af van de plaats waar de cliënt verblijft. Ongeveer 70% van de betreffende cliënten in de VV ontvangen dat uit de Wlz, de overige cliënten zijn op de Zorgverzekeringswet aangewezen. Het betreft bijvoorbeeld de huisartsenzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Door behandeling en de aanvullende zorgvormen geheel onder te brengen in de Wlz hebben cliënten gelijke aanspraken, is er duidelijkheid voor professionals en kunnen misverstanden in de keten worden voorkomen. Begin 2019 heeft de NZa de minister geadviseerd over (financiële) consequenties van dit pakketadvies (zie de van de brief van de minister). Nu heeft minister De Jonge, mede namens de andere VWS bewindspersonen, besloten het pakketadvies niet op te volgen.

Vooralsnog geen oplossing

Met het beleidsstandpunt van het ministerie van VWS blijft het huidige onderscheid tussen Wlz-zorg met en zonder behandeling afhankelijk van de plaats van zorg bestaan voor cliënten en professionals. ActiZ vindt dat de kwetsbare groepen in de Wlz (institutionele zorg) integrale zorg en behandeling moeten kunnen krijgen. Door de coördinatie van zorg en behandeling in handen van de zorgaanbieder te leggen kan multidisciplinaire zorg goed worden gerealiseerd voor de steeds zwaarder wordende zorgbehoefte van cliënten. Dit vergt wel goede randvoorwaarden. ActiZ ziet knelpunten bij de beschikbaarheid van huisartsen en SO-ers voor het kunnen bieden van integrale zorg. Dat zijn terecht punten die ook door de minister worden onderkend.

Echter, door het standpunt van de minister is er vooralsnog geen perspectief op integrale zorg en behandeling in de Wlz. ActiZ betreurt dit. In de huidige praktijk hebben cliënten – afhankelijk van de plaats van zorg - te maken met verschillen in aanspraak op zorg. Ook zijn er verschillen in de eventuele kosten ten laste van het eigen risico Zvw. Sommige zorgorganisaties hebben bovendien van doen met tientallen huisartsen. De betrokkenheid van verschillende apothekers vormt een groter risico in de medicijnverstrekking. Deze knelpunten blijven voorlopig bestaan.

Eenvoud en eenduidigheid

ActiZ pleit ervoor dat eenvoud en eenduidigheid voor verpleeghuiszorg leidend zijn in het vervolgtraject. Er dienen oplossingen te komen om Wlz-cliënten onafhankelijk van hun plaats integrale zorg en behandeling te kunnen bieden. In het vervolgtraject wil de minister in het bijzonder kijken naar de algemeen medische zorg. ActiZ vindt dat een goede zaak. Het is van belang goed te kijken naar een toekomstbestendige aanpak voor beschikbaarheid van de artsenzorg, en daar vernieuwingen bij te betrekken en te verkennen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws