nieuws

22 juli 2019VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2020 voor eerstelijns verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2020 gepubliceerd. In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is opgenomen dat de kosten voor geneesmiddelen geen onderdeel vormen van de integrale elv-tarieven. Afgezien van deze wijziging is het beleid voor het eerstelijnsverblijf niet verandert ten opzichte van het lopende jaar.

Toelichting op de regelgeving

De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de volgende documenten vastgesteld:

Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG 20115)

Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-20613-01)

De NZa heeft daarnaast op haar website een aantal veelgestelde vragen eerstelijnsverblijf toegevoegd.

Tarieven eerstelijnsverblijf 2020

De farmaceutische kosten vormen sinds 2019 geen onderdeel meer van het integrale elv tarief.

In berekende kostprijzen ,die de basis hebben gevormd voor de totstandkoming van de elv tarieven in 2019, zaten echter nog kosten voor geneesmiddelen verdisconteerd. Deze kosten zijn in de elv tarieven voor 2020 verder geschoond.

De maximumtarieven vindt u in de tariefbeschikking. De tarieven per 1 januari 2020 zijn als volgt:

Eerstelijnsverblijf laag complex  Maximaal €  168,86
Eerstelijnsverblijf hoog complex   Maximaal €  257,20
Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg   Maximaal €  344,87

Inzet ActiZ tbv tarieven en regelgeving eerstelijnsverblijf

Sinds de overheveling van het eerstelijnsverblijf naar de Zorgverzekeringswet in 2017 is een belangrijk terugkerend signaal dat de elv tarieven onvoldoende ruimte bieden voor de benodigde inzet van zorg en behandeling. ActiZ heeft VWS, NZa en ZN meerdere malen opgeroepen de signalen over de te krappe tarieven elv serieus te nemen. Voor 2020 heeft dit helaas nog niet geleid tot de gewenste wijzigingen in tariefstelling en wet- en regelgeving.

 

De gesprekken over de krappe tarieven elv en het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goede uitvoer van het eerstelijnsverblijf lopen de komende periode door. ActiZ zal daar de volgende onderwerpen opnieuw onder de aandacht brengen:

  • Stimuleer de inzet van experimenten van het elv ten behoeve van de benodigde verdere uitkristallisering van de zorginhoud en de praktijkvariatie die het eerstelijnsverblijf nu nog kent. Dit is essentieel voor de toekomstige tariefonderbouwing van deze zorgvorm.
  • Stel een ELV monitor waarmee de ontwikkelingen binnen het elv en het contracteringsproces in beeld worden gebracht. Dit kan het veld en stakeholders voorzien van objectiveerbare data.

  • Start op korte termijn een vervolg (registratie) onderzoek, waarin de signalen over ontoereikende tarieven, maar ook gewenste ruimte in wet- en regelgeving voor o.a. de inzet van de gespecialiseerde verpleging, bekostiging consultatie SO bij elv laag complex, maar ook het bekostigen van een elv opname in de avonduren meegenomen wordt in aanloop naar de toekomstige tariefopbouw elv.
Kelly Schroeder

Laatste nieuws