nieuws

22 juli 2019VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en een gedeelte van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) kunnen worden gecombineerd.

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het voornemen van de NZa en VWS om een aparte beleidsregel vast te stellen om experimenten met meerdere zorgvormen mogelijk te maken. Deze beleidsregel is nu op de NZa site gepubliceerd.

Toelichting op regelgeving

De NZa heeft voor de regelgeving van de proeftuin kortdurende zorg, de volgende documenten vastgesteld:

Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg BR-REG-20138

Regeling proeftuin kortdurende zorg NR-REG-2017

Tariefbeschikking proeftuin kortdurende zorg TB-REG-20627-01

Wegwijzer voor experimenten

Met de komst van de experimentprestaties geeft de NZa de mogelijkheid voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor individuele zorgvormen (experimentprestatie elv en experiment prestatie GZSP). Met de regelgeving proeftuin kortdurende zorg is het mogelijk om maatwerk afspraken te maken voor initiatieven waar de zorgvormen GRZ, Elv of GZSP gecombineerd worden (proeftuin). De NZa heeft ter verduidelijking een Wegwijzer experimenten kortdurende zorg opgesteld waar de verschillende vormen van experimenteren schematisch uiteen worden gezet.

Reactie ActiZ en Verenso op regelgeving proeftuin

ActiZ ziet het als een kansrijke ontwikkeling om met domein-overstijgende experimenten te starten, vooral op het gebied van multidisciplinaire behandeling ambulant of thuis of gecombineerd met tijdelijk verblijf. Echter zien zowel ActiZ als Verenso ook risico’s met betrekking tot de reikwijdte van de regelgeving proeftuin kortdurende zorg als de wijze waarop de uiteindelijke resultaten van proeftuinen invulling moeten geven aan een andere wijze van toekomstige prestatiebekostiging voor de 3 zorgvormen.

Klik hier vooor de reactie van ActiZ en Verenso aan de NZa

Delen van experimenten en proeftuin initiatieven

28 juni jl. hebben ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag georganiseerd, waar presentaties gegeven zijn door zorgverzekeraars en zorgaanbieders over lopende experimenten en startende proeftuinen.  Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de marktdag pagina.

Oproep

De komende tijd zal ActiZ middels de Revalidatie & Herstel nieuwsbrieven de nodige aandacht besteden aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van elv, GRZ en GZSP. Wij roepen leden op om de nieuwe initiatieven waar zij op dit moment mee bezig zijn, de komende periode met ActiZ te delen.

Kelly Schroeder

Laatste nieuws