19 mei 2020Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz

De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak. Het gaat om een compensatie voor de omzetderving en voor de extra kosten als gevolg van corona.

Hier vindt u het nieuwsbericht van de NZa en de beleidsregel.

Maatwerk

De gevolgen van corona verschillen sterk per zorgorganisatie. De NZa heeft daarom een beleidsregel gemaakt die ruimte laat voor maatwerk. Ook ActiZ heeft daarvoor gepleit.  Dit geeft zorgaanbieders de ruimte om de compensatie aan te vragen die nodig is in hun situatie. Het is de bedoeling dat deze aanvraag bij de nacalculatie tweezijdig wordt ingediend door de zorgaanbieder en het zorgkantoor.

Omzetderving

Van omzetderving is sprake als zorgaanbieders minder inkomsten hebben, doordat bijvoorbeeld cliënten een opname uitstellen of zorgmedewerkers geen zorg meer mogen leveren. De compensatieregeling geldt voor alle prestaties die onder de Wlz-contracteerruimte vallen. De regeling geldt vooralsnog voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. ActiZ heeft VWS en de NZA erop gewezen dat voor veel zorgorganisaties de corona-uitbraak ook na die datum nog grote gevolgen zal hebben. Wij dringen daarom aan op verlenging van deze regeling. Zodra daar een besluit over is genomen zal de NZa dit bekend maken.

Extra kosten

Bij extra kosten gaat het om de extra kosten die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren. Denk hierbij aan kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen of meer personeel op de woongroep dan gebruikelijk. De beleidsregel bevat geen limitatieve lijst; dus ook hier is ruimte voor maatwerk. De vergoeding voor de extra kosten geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Samenhang met kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

De extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg kunnen zowel op grond van het kwaliteitsbudget als op grond van deze beleidsregel vergoed worden. Zorgorganisaties hoeven in hun administratie geen onderscheid te maken tussen personele kosten die samenhangen met corona en personele kosten voor de uitvoering van het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsbudget moet hier eerst voor worden aangesproken. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, komen de resterende kosten in aanmerking voor vergoeding in het kader van deze beleidsregel.

Handreiking Fizi / brancheorganisaties

De toepassing van de beleidsregel kan in de praktijk complex zijn. Bijvoorbeeld omdat zorgorganisaties zorg leveren in meerdere domeinen en hun extra kosten daaraan zullen moeten toerekenen. Ook kan sprake zijn van omzetderving in de Wlz terwijl er hogere opbrengsten zijn in een ander domein (bijv. eerstelijnsverblijf) of er ook kosten wegvallen. Dit soort effecten moet in onderlinge samenhang worden bezien. De beleidsregel geeft daar de uitgangspunten voor, maar laat ruimte voor de uitwerking in de praktijk. Op verzoek van de NZa zullen de brancheorganisaties en Fizi (vereniging voor financials in de zorg) een handreiking maken voor dit soort situaties.

Overzicht compensatiemaatregelen

Naast deze beleidsregel voor de Wlz, zijn er ook compensatiemaatregelen in de maak voor de Zvw en het sociaal domein. Een overzicht vindt u hier.

1-DSC_0862

Laatste nieuws