19 oktober 2020Financiering, VVT Nieuws

Nota van Inlichtingen na uitspraak kort geding beschikbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft na de uitspraak in het kort geding over het Wlz inkoopbeleid 2021–2023 de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Zorgkantoren hanteren de tariefpercentages van 2020 ook voor 2021. Tevens is bij zorgkantoren een formulier beschikbaar waarmee de zorgaanbieder zijn inschrijving op de Wlz-inkoop 2021 gestand kan doen, dan wel kan intrekken. Lees verder het artikel over de strekking van het gestand doen dan wel intrekken van de inschrijving.

Uitspraak en reikwijdte

Nadat vele zorgaanbieders een kort geding tegen vijf zorgkantoren over de tariefkortingen uit het Wlz-inkoopbeleid hadden aangespannen, heeft de rechter bepaald dat het huidige inkoopbeleid onrechtmatig is en niet mag worden voortgezet. Het vonnis heeft betrekking op de inkoopprocedures van de zorgkantoren CZ, ENO, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. ZN heeft op 16 oktober 2020 de Nota van Inlichtingen (NvI) ‘Na uitspraak kort geding’ gepubliceerd om zorgaanbieders te informeren hoe deze zorgkantoren uitvoering geven aan het vonnis. Dit geldt ook voor die zorgaanbieders die geen bezwaar hebben aangetekend of niet hebben deelgenomen aan het kort geding.

Tariefpercentages 2020 ook voor 2021

In de NvI van 16 oktober 2020 staat dat de zorgkantoren de tariefpercentages 2020 ook hanteren voor 2021. Daarmee is het basistariefpercentage van 94% van de baan. Ook de extra plannen voor een maximale opslag van 2% zijn niet langer van toepassing in 2021.

Inschrijving gestand doen of intrekken

Volgens de NvI die gepubliceerd is op 26 juni 2020 over het Wlz inkoopkader 2021–2023, moeten zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven en geen afwijzingsbrief hebben ontvangen,  aangeven of ze hun inschrijving gestand doen of intrekken. Dit geldt dus óók voor de zorgaanbieders die geen bezwaar hebben gemaakt en/of een kort geding aanhangig hebben gemaakt. ZN publiceert bij de NvI van 16 oktober 2020 een kopie van het formulier dat zorgkantoren hiervoor gebruiken. Zorgkantoren informeren de zorgaanbieders hierover en sturen daarvoor een formulier dat de zorgaanbieder kan invullen.

De strekking van ‘gestand doen’ en ‘intrekking’

Wat is precies de strekking van ‘gestand doen’ en ‘intrekking’? 

Als een zorgaanbieder de inschrijving gestand doet, dan doet hij dit onder de voorwaarden die volgen uit de NvI van 16 oktober 2020: dat betekent dat de zorgaanbieder akkoord gaat met het tarief 2021 ter hoogte van het tariefpercentage 2020.

Als een zorgaanbieder de inschrijving intrekt, geeft hij aan dat hij géén overeenkomst met het zorgkantoor in 2021 wil aangaan.

Zorgaanbieders ontvangen van het zorgkantoor voor het gestand doen dan wel intrekken een formulier. Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder uiterlijk 3 november 2020 te reageren. Als het zorgkantoor uiterlijk 3 november geen reactie van de zorgaanbieder heeft ontvangen gaat het zorgkantoor er vanuit dat de zorgaanbieder de inschrijving gestand wil doen.

Kortom

  • Indien u niets doet met het formulier gaat het zorgkantoor na 3 november 2020 er vanuit dat u instemt met het tariefpercentage 2020 voor 2021. Dit is een veilige weg.
  • Indien u het formulier instuurt, wees er dan zeker van dat het correcte hokje is aangevinkt.

Aangepaste tijdlijn

Door de aanpassingen in het inkoopbeleid wijzigt ook de tijdlijn van de Wlz-inkoopprocedure. Mogelijk staat daar in het regionale inkoopbeleid van zorgkantoren aanvullingen op. 

Als de zorgaanbieder de inschrijving gestand doet, ontvangt de zorgaanbieder uiterlijk 19 november 2020 de voorlopige contractering en de overeenkomst van het zorgkantoor. Met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is afgesproken dat de budgetformulieren voor het jaar 2021 uiterlijk 10 december 2020 moeten zijn ingediend. De NZa streeft ernaar om voor 1 januari 2021 de beschikking aan zorgaanbieders af te geven.

De ActiZ Infographic Tijdpad Wlz inkoop 2021 is op basis van de aangepaste planning geactualiseerd

Herma_klein

Laatste nieuws