28 mei 2020VVT Nieuws, Wonen

Jaarverslag Waarborgfonds voor de Zorgsector gereed

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft haar jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken. Het volledige jaarverslag is te downloaden via deze link.

In 2019 is garantie verstrekt op 166 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 100 miljoen euro). Tegenover de uitgifte van nieuwe garanties staat dat op lopende leningen wordt afgelost. Het totaal van uitstaande garanties op langlopende leningen is hierdoor in 2019 per saldo afgenomen en bedroeg ultimo 2019 6.706 miljoen euro. Dit is een afname van 400 miljoen euro (-5,6%) want in 2018 was dit 7.106 miljoen euro.

Bovendien zijn er 38 borgingsverzoeken afgehandeld in 2019, dit is een hoog ‘toewijzingsratio’. Dit is het gevolg van meer gedegen onderbouwing in de ingekomen verzoeken en vroegtijdige duidelijkheid van het WFZ over inhoudelijke beoordeling en het procesverloop van een garantieaanvraag. Het is positief dat het aantal borgingen toeneemt, omdat dit uiteindelijk leidt tot meer bouwprojecten. Daarnaast zat er in 2019 voor ruim 810 miljoen euro aan eerder gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’. Tot slot, eind 2019 stonden 39 WFZ-deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ, dit is een lichte daling (-1,3%) vergeleken met 2018. Overigens constateert WFZ dat de financiële druk op zorginstellingen in de afgelopen jaren in het algemeen hoog te noemen was.

Deelnemers aan het WFZ zijn intramurale zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en instellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De hiervoor genoemde aantallen en bedragen reflecteren de geleidelijke opleving van investeringsactiviteiten bij zorginstellingen. Zorginstellingen in de verschillende deelsectoren geven desgevraagd te kennen dat zij in de komende jaren nog forse investeringsopgaven voor zich zien. Hoewel het lange termijn perspectief in alle sectoren is dat er een relatieve verschuiving optreedt naar zorg ‘op afstand’ en ‘buiten de muren’ van de instelling, zal er sprake blijven van investeringen in verband met nieuwbouw en renovatie van intramurale voorzieningen.

1-DSC_0306

Laatste nieuws