nieuws

08 juli 2019Financiering, VVT Nieuws

Minder investeringen in preventie door meer druk op Wmo-budgetten

Gemeenten investeren te weinig in preventie om zorg te voorkomen. Dat blijkt uit een poll van ActiZ onder de eigen achterban. Ruim 90% van de in totaal 43 ondervraagde ActiZ-leden stelt dat gemeenten onvoldoende investeren in preventie in het kader van de landelijke beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De overige 10 procent zegt dat er wel wordt geïnvesteerd door gemeenten maar dat de financiering niet kostendekkend is. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan te merken dat gemeenten te weinig budget hebben. Bijna twee derde geeft aan dat gebrekkige samenwerking tussen de verschillende financiers van preventie (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) de boosdoener is.

In de beweging JZOJP staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en overheidsinstanties is cruciaal om de juiste zorg op de juiste plek in de praktijk te realiseren. JZOJP is een initiatief van de gezamenlijke zorgpartijen en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Eerder dit jaar publiceerde ActiZ een infographic over JZOJP.

Abonnementstarief

Vorige week, voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de Wmo, zei ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever al tegen Skipr dat de druk op de Wmo-budgetten van gemeenten dusdanig toeneemt, dat investeren in preventie steeds moeilijker wordt. Van den Oever wees in dit verband onder meer op het recent ingevoerde abonnementstarief voor hulp die wordt bekostigd vanuit de Wmo. Waar voor 1 januari 2019 modale en hogere inkomens jaarlijks duizenden euro’s aan inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de Wmo moesten betalen, geldt sinds 2019 een abonnementstarief met een eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro per maand. Hierdoor maken mogelijk veel meer mensen gebruik van de Wmo, denkt Van den Oever.

Langer thuis

ActiZ pleit daarom voor meer Wmo-budget voor gemeenten, zodat er kan worden geïnvesteerd in preventie. Meer investeren in preventie draagt bij aan het langer thuis wonen van ouderen en ontlast de vaak overbezette wijkverpleegkundigen. In de aanloop naar het debat over de Wmo zette ActiZ de belangrijkste aandachtspunten voor de betrokken Kamerleden op een rijtje.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws