nieuws

11 juni 2019Financiering, VVT Nieuws

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020

De middelen Waardigheid en Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering worden vanaf 2020 structureel toegevoegd aan het herijkte maximumtarief. Er is in de verpleeghuiszorg een goede beweging in gang gezet, zo blijkt uit de evaluatie van de W&T middelen door het Nivel. ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan ook een goede zaak.

Beweging in gang gezet

Het Nivel heeft in opdracht van VWS de inzet van de W&T-middelen geëvalueerd. Daarbij is het Nivel, in samenspraak met onder meer ActiZ, cliëntenorganisaties en beroepsgroepen, nagegaan wat deze middelen hebben opgeleverd voor verpleeghuiszorg. De conclusie is dat er vanuit het perspectief van bestuurders, ondernemingsraden, en cliëntenraden een beweging op gang is gebracht naar deskundiger personeel, zinvollere daginvulling voor bewoners en meer dialoog. Of deze beweging komt door deze extra middelen is onduidelijk, omdat gelijktijdig ook andere ontwikkelingen in de sector spelen, zoals de komst van het Kwaliteitskader (2017) en de daaruit voortvloeiende aandacht en gelden. Er blijft ruimte voor verdere verbetering, zo blijkt uit het onderzoek, zie de Nivel-rapportage en de infografic .

Toevoegen aan tarief 2020

Vanaf 2016 zijn er structurele gelden beschikbaar gekomen om een zinvolle dagbesteding voor cliënten en deskundigheidsbevordering van medewerkers te stimuleren. Hiervoor dienden zorgaanbieders plannen en afspraken te maken met de cliëntenraad, ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR. Na indiening van het ondertekende plan bij het zorgkantoor leidde dat tot een opslag op het afgesproken tarief tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder.

De minister heeft besloten, zo schrijft hij in de Voortgangsrapportage, de voor 2019 beschikbare W&T middelen (€ 135 miljoen) vanaf 2020 structureel toe te voegen aan het herijkte maximumtarief (in de directiemail van ActiZ van 24 mei 2019 staat abusievelijk vermeld dat de W&T middelen per 2021 worden toegevoegd aan de tarieven, dat is dus met ingang van 2020).

De zzp/vpt-prestaties VV4 tot en met 10 worden daarvoor opgehoogd. Daarbij wordt rekening wordt gehouden met de gemiddelde tariefskorting van 3,5% in de zorgcontractering, zodat hetzelfde macrobedrag (€ 135 miljoen) aan W&T-middelen beschikbaar blijft voor de branche. Vanwege de gedeeltelijke overlap met het Kwaliteitskader is de oorspronkelijk voorziene oploop van de W&T-middelen (€ 55 miljoen) vanaf 2020 komen te vervallen.

Voor 2020 is er dus geen afzonderlijk plan meer nodig, en ook geen handtekening van de cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR.

Eén integraal beleidsplan zonder aparte geldstromen

Versterkt door het Kwaliteitskader, werken zorgaanbieders al nauw samen met de cliënten en medewerkers om goede persoonsgerichte zorg te organiseren en met kwaliteitsplannen tot verbeteringen te komen. ActiZ heeft er altijd voor gepleit de extra middelen toe te voegen aan het tarief zodat de zorgaanbieder met één integraal beleidsplan kan werken zonder aparte verantwoordingsstromen. Daginvulling en deskundigheidsbevordering blijven in de plannen onderwerpen die aandacht behoeven en krijgen. ActiZ is blij dat de minister gehoor heeft gegeven aan onze oproep de W&T middelen via de tarieven beschikbaar te stellen waardoor een van de aparte geldstromen vervalt.

Herma_klein

Laatste nieuws