nieuws

18 februari 2019Zorg

‘Meer verbinding nodig tussen tijdelijk verblijf en ambulante zorg’

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij zorgaanbieder Vivium en vertelt hoe in regio ‘t Gooi het eerstelijnsverblijf zo effectief mogelijk georganiseerd wordt.

Triage en beschikbaarheid

‘Het toenemend aantal acute zorgvragen vraagt om een juiste inrichting van eerstelijnsverblijf waar kwetsbare mensen tijdelijk kunnen stabiliseren en herstellen als terugkeer naar huis nog niet gaat. Wij vinden het in de regio van groot om belang om te investeren in triage en organisatie van de juiste plaatsing van een patiënt op het juiste bed. Dat is mogelijk met een goede triage die 24 uur beschikbaar is voor verwijzers én inzage in beschikbare plekken.‘

Juiste instroom

‘Als specialisten ouderengeneeskunde zijn wij in de regio 24 uur per dag beschikbaar voor een triageconsult, waar we de huisarts, SEH of specialist in het ziekenhuis ondersteunen in het beoordelen en toeleiden naar het juiste bed. Bij het verwijzen naar het ELV moeten andere – lichtere – vormen van zorg niet mogelijk zijn. Ook moet bij de triage zorgvuldig afgewogen worden of er geen sprake is van een revalidatievraag (GRZ) of Wlz zorg. Triage aan de voorkant is essentieel voor een juiste instroom van het ELV.’

Advanced care planning

‘Als een cliënt instroomt in het eerstelijnsverblijf, vormt het triage consult al een eerste basis waarmee een verwachte opname duur wordt bepaald. Naast het organiseren van goede triage is er veel aandacht voor advanced care planning tijdens het ELV-verblijf. Het maken van een goed plan voor thuis kost tijd. De kwetsbare gezondheidstoestand van cliënten in het elv zorgt voor een continue verhoogd risico op verdere functionele achteruitgang. Het is belangrijk dat tijdens een opname voldoende tijd wordt genomen om stabilisatie van de zorgproblemen te bereiken, en af te wegen wat er in de thuissituatie nodig is om het goed te doen gaan. Ook zal er steeds zorgvuldig afgewogen worden of iemand weer veilig naar huis kan. Wij zien bij Vivium dat een client gemiddeld 30 dagen op een eerstelijnsverblijf indicatie verblijft. Ongeveer 80% van de ELV-cliënten keert terug naar huis.’

Vervolgplan voor thuis

‘Tijdens een ELV-opname wordt er kritisch gekeken wat er wel en niet tijdens het verblijf ingezet wordt aan zorg en behandeling. Er wordt een behandelplan gemaakt, waarbij wordt afgewogen wat noodzakelijk is tijdens de opname. Er wordt ook een vervolgplan voor thuis gemaakt waar indien nodig ambulant uitvoering aan wordt gegeven. Thuis wordt gewerkt met een team dat bestaat uit een SO, psycholoog en een verpleegkundige. Dit team wordt ingezet voor bijvoorbeeld een cognitieve screening in de thuissituatie. Ook kan dit team ondersteunend aan de huisarts tijdelijk medebehandelaar zijn als er op meerdere domeinen hulpvragen zijn.’

Ambulante zorg verbeteren

‘In de toekomst zou de ambulante zorg nog veel meer doorontwikkeld kunnen worden en meer in verbinding kunnen worden gebracht met het tijdelijk verblijf. Het is dan wel van belang dat zorgverzekeraars hier een stimulerende rol op zich nemen door bijvoorbeeld met zorgaanbieders te experimenteren met multidisciplinaire extramurale behandeling en juiste indicatiestelling voor dit product. Ook als per 2020 de subsidie regeling extramurale behandeling overgeheveld wordt, is het van belang dat multidisciplinaire extramurale behandelteams goed in de Zvw landen.’

Wmo

‘Een ander punt van aandacht voor een tijdig ontslag naar huis is de samenwerking met het Wmo-domein. Er zijn regelmatig aanpassingen in de thuissituatie nodig voordat iemand veilig vanuit het eerstelijnsverblijf terug kan keren naar huis. Wij merken dat de snelheid waarop de aanpassingen geregeld zijn, zeer wisselend is en vertragend werkt. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste zorg over de domeinen heen, is iets waar we als regio echt nog winst kunnen behalen.’

Voor meer informatie over de triage en ELV bij Vivium:

- Juiste vervolgzorg dankzij inzet triageconsult specialist ouderengeneeskunde en Verwijshulp.nl

- Eerstelijnsverblijf begint vorm te krijgen

 

Kelly Schroeder

Laatste nieuws