nieuws

15 mei 2019VVT Nieuws, Zorg

Meer samenwerking wijkverpleging goed voor cliënt

De versnippering in de wijkverpleging is onwenselijk en de huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet langer houdbaar. Noodzakelijke samenwerking tussen zorgaanbieders wordt door de huidige regels bemoeilijkt. Denk aan het stand-by staan van wijkverpleging tijdens de avonduren, in de nacht en in het weekend. Zorgprofessionals van een of meerdere zorgaanbieders die wijkverpleging en wijkzorg verlenen, werken als een team in de wijk. Ook hebben cliënten door de versnippering van het aanbod geen goed overzicht en te weinig inzicht in de kwaliteit van de verschillende zorgaanbieders, waardoor het lastig kan zijn tijdig de juiste keuze te maken. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zet in de brief uiteen hoe hij dit samen met de sector wil aanpakken.

Urgentie

ActiZ is als branchevereniging van 400 zorgaanbieders blij met de betrokkenheid van de minister bij de toekomst van de wijkverpleging in Nederland. De urgentie om de wijkverpleging beter te organiseren is groot. Mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen en het aantal mensen dat wijkverpleging nodig heeft zal de komende jaren fors toenemen. Nu al verplegen en verzorgen de medewerkers van de leden van ActiZ twee miljoen cliënten, voor het grootste deel in de wijk, bij hen thuis. Maar het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt in dezelfde periode met bijna 200% tot 340 duizend. Naast de zorgvraag neemt ook de zorgzwaarte toe.

Cliënt centraal

‘Cliënten die een beroep doen op wijkverpleging moeten zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen. Het is fijn als daarbij iets te kiezen valt, maar de keuze moet zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Keuzevrijheid in de wijkverpleging is van belang, maar cliënten moeten in de eerste plaats verzekerd zijn van goede, tijdige en toegankelijke zorg. Daar waar de effecten van marktwerking afbreuk doen aan deze uitgangspunten, zullen we moeten optreden. Het belang van de cliënt staat immers centraal en niet het systeem eromheen’, zegt ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever.

Uitwerking

Samen met koepelorganisaties ZN, V&VN en Zorgthuisnl wijst ActiZ op het feit dat veel van de door de minister voorgestelde maatregelen al zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (HLA), dat vorig jaar is gesloten. Er gebeurt al veel om deze knelpunten aan te pakken. De minister spreekt in zijn brief aan de kamer over ‘samenwerking als een team per wijk’. Dit leggen de vier partijen uit als meer samenhang en samenwerking tussen partijen in de wijk. De vier partijen willen het gekozen samenwerkingsmodel overlaten aan de wijk en regio.

Er zijn al veel voorbeelden van regio’s waar al op deze manier wordt gewerkt, in verschillende constructies en modellen. Verder is er volgens ActiZ en haar partners een aantal nieuwe spelregels nodig ten aanzien van mededinging, fiscaliteit en het mogelijk aanpassen van de WTZA. Tenslotte stellen de koepels dat naast het (beter) organiseren van de ANW-zorg en ELV-coördinatie voor meer samenhang, aanspreekbaarheid en herkenbaarheid in de wijk, aandacht nodig is voor goed werkgeverschap, het vergroten van de professionaliteit in de wijkverpleging en daarmee het behoud en instroom van medewerkers. Deze randvoorwaarden staan de komende tijd centraal in de verdere uitwerking van de brief door de gezamenlijke HLA-partijen. ActiZ benadrukt tenslotte dat het regelen van de coördinatie in de wijk kostendekkend gefinancierd moet worden door de verzekeraars.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws