20 oktober 2020Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2020 en 2021 definitief

Minister De Jonge van VWS stelt de resterende herverdelingsmiddelen voor het landelijk Wlz-budget 2020 beschikbaar. Dit meldt hij in een Kamerbrief. Ook maakt hij het budgettair kader voor Wlz 2021 bekend. ActiZ maakt zich zorgen dat de minister wederom afstevent op een onderschatting van het Wlz macrokader in 2021. Op deze manier dreigt dat zorgkantoren te weinig zorg kunnen inkopen en de wachtlijsten verder groeien.

Definitieve budget Wlz 2020 

Conform het augustus-advies van NZa stelt de minister voor 2020 het resterende bedrag van de herverdelingsmiddelen € 125 miljoen beschikbaar. In navolging van het NZa-advies verdeelt de minister, door de onzekerheid rond corona die het beeld van wachtlijsten vertroebelen, deze middelen generiek over de zorgkantoren. Zorgkantoren hevelen zo nodig onderling gelden over. Zorgkantoren hebben aandacht gevraagd voor een meerjarig financiële zekerheid. Dit om de gevraagde capaciteitsuitbreiding in de sector te kunnen realiseren. De minister schrijft in zijn brief dat hij dit de komende tijd verkennen. 

De verdeling van het definitieve Wlz-kader 2020 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):                                  

Wlz-kader 2020

25.087

Contracteerruimte 2020

21.315

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

1.100

PGB-kader 2020

2.672

 

Budgettair kader Wlz 2021

De opbouw van het Wlz-kader 2021 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro's):

Wlz-kader 2020

25.087

Groeiruimte 2021

550

Kwaliteitskader vph zorg tranche 2021

350

Toegang Wlz mensen met psychische stoornis

645

Lage zzp’s

-50

Maatregelen ter voorkoming zorgval

5

Loon- en prijsbijstelling 2021

535

Wlz-kader 2021 totaal

27.122

Voor het jaar 2021 is een bedrag van € 550 miljoen aan reguliere groeimiddelen beschikbaar. Dit op basis van de demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgzwaarte. Hiervan is € 4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed. De NZa heeft dit bedrag verwerkt in de nhc-tarieven.

Voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in 2021 de laatste tranche opgenomen (€ 350 miljoen). In totaal gaat het om een Kwaliteitsbudget van € 1450 miljoen (van € 1.100 miljoen in 2020 plus in 2021 € 350 miljoen).

Vanaf 2021 wordt de Wlz opengesteld voor cliënten met een psychische stoornis. Het ministerie houdt rekening met een instroom van 9.250 cliënten waarvoor een bedrag van € 645 miljoen is toegevoegd. Indien de financiële effecten groter zijn dan geraamd, past het ministerie dit aan in de Voorjaarsnota 2021. ActiZ verwacht dat er meer mensen met psychische stoornis instromen dan door VWS voorzien. Dat betekent dat meer middelen nodig zijn.

In de brief staat ook dat door de daling van het aantal cliënten met een laag zzp de contracteerruimte met € 50 miljoen wordt verlaagd. De maatregelen ter voorkoming van de zorgval (EKT-regeling) en een verwacht toenemend gebruik van de meerzorgregeling leiden tot een ophoging van € 5 miljoen. Cumulatief is er in 2021 sprake van € 30 miljoen ter voorkoming van de zorgval. De loon- en prijsbijstelling voor 2021 bedraagt € 535 miljoen. Totaal bedraagt het voorlopige kader voor 2021 een bedrag van € 27.122 miljoen.

De verdeling van het Wlz-kader 2021 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):                                  

Contracteerruimte bij aanvang 2021

22.728

PGB kader bij aanvang 2021

2.844

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

1.450

Herverdelingsmiddelen 2021

100

In de Voorlopige kaderbrief 2021 had de minister nog rekening gehouden met € 200 miljoen aan herverdelingsmiddelen. Daarvan zet de minister € 100 miljoen direct bij aanvang 2021 in: hij acht dat vrijwel zeker nodig om de volumegroei en de bijbehorende loon- en prijsontwikkelingen op te vangen.   

Overige zaken 

Voor de transitiemiddelen voor zorgkantoren (het zogeheten ontwikkelbudget) is in de jaren 2020 en 2021 beide jaren € 50 miljoen beschikbaar. De geoormerkte ruimte voor innovatie bedraagt ook 2021 een bedrag van € 10 miljoen.

De minister vraagt de NZa hem in februari, mei en augustus 2021 te adviseren over de inzet van de herverdelingsmiddelen en het Wlz-kader 2021. 

Onderschatting van het macrokader 

De minister stel dat het kort geding geen consequenties heeft voor de omvang van het budgettaire kader 2021. In het kort geding van zorgaanbieders tegen zorgkantoren voor een reëel tarief in de Wlz heeft de rechter de zorgaanbieders in het gelijk gesteld. Zorgkantoren hebben op basis van de uitspraak van de rechter inmiddels de tarieven 2021 aangepast.

ActiZ vindt de zienswijze van de minister onbegrijpelijk. In de afgelopen jaren is telkens gebleken dat het ministerie tussentijd het landelijke budget flink moest verhogen met bedragen van ruim een half miljard euro om te voldoen aan de toenemende zorgvraag. Ook voor 2021 voorziet ActiZ geen reële schatting van het macrokader. Een te laag budgettair kader leidt tot terughoudendheid bij de zorginkopers, groei van de wachtlijsten en het houdt een rem op de noodzakelijke doorontwikkelingen.

De branche staat voor enorme uitdagingen gezien de groeiende behoefte aan verpleeghuiszorg. ActiZ pleit ervoor met partijen te komen tot een visie op de zorg voor ouderen en daar een passende bekostiging en contractering bij af te spreken. Een reëel en meerjarig financieel perspectief hoort daarbij.  

Herma_klein

Laatste nieuws