05 juni 2020Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg ook in 2021 als lumpsum verstrekt

Ook in 2021 zal het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg nog in de vorm van een lumpsum aan zorgorganisaties beschikbaar worden gesteld. De werkwijze met het kwaliteitsbudget zal in 2021 dus vergelijkbaar zijn met die in 2019 en 2020.

Dit is één van de uitkomsten van de gesprekken tussen VWS, de NZa, ZN en ActiZ over de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg. U leest daar meer over in de directiemail van 26 mei jl.

Tranche 2021

2021 is het laatste jaar van het ingroeipad van de kwaliteitsmiddelen. Voor de laatste tranche is landelijk € 350 mln. beschikbaar. Daarmee komt het totale kwaliteitsbudget op € 1.450 mln.

Kwaliteitstoeslag

Eerder was er sprake van dat de kwaliteitsmiddelen in 2021 in de vorm van een toeslag op de tarieven beschikbaar zouden komen. De minister schreef dit aan de Tweede Kamer (Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis, 21 mei 2019). Het werken met een kwaliteitstoeslag zou echter betekenen dat er nog voor één jaar een nieuwe systematiek ingevoerd zou worden. ActiZ en ZN waren hier geen voorstander van, omdat het de uitvoering nog complexer zou maken.

Nadelen kwaliteitstoeslag

Aan de kwaliteitsopslag zouden dezelfde verantwoordingseisen verbonden zijn als aan de lumpsum. Daarnaast zou de toeslag echter ook cliëntvolgend worden, waardoor schommelingen in het volume (aantal geleverde verblijfsdagen en productmix) meer effect hebben op de hoogte van het kwaliteitsbudget van een organisatie. Voor zorgorganisaties zou het lastiger worden om gedurende het jaar in te schatten op welk kwaliteitsbudget zij aanspraak zouden hebben.

Standpunt ActiZ

ActiZ heeft ervoor gepleit dat het kwaliteitsbudget zo snel mogelijk wordt toegevoegd aan de integrale tarieven. Als dat in 2021 nog niet mogelijk is, is het beter om nog een jaar door te werken met de huidige lumpsum-systematiek. Hoewel die systematiek verre van ideaal is en veel administratieve lasten met zich mee brengt, is het beter dan voor één jaar een nieuwe, nog complexer systematiek in te voeren.

Eindperspectief per 2022

Per 2022 worden de kwaliteitsmiddelen onderdeel van de reguliere tarieven. De afspraken die zorgaanbieders en zorgkantoren voor 2021 maken over de laatste tranche van de kwaliteitsmiddelen, zullen moeten passen binnen de integrale maximumtarieven die vanaf 2022 gelden. De NZa heeft daarvan al voorlopige berekening gepubliceerd (Tariefberekening zzp en vpt  vv4 t/m 10, pag. 44) . Deze indicatieve berekening is gebaseerd op het prijspeil 2020. De berekening gaat nog uit van een kwaliteitstoeslag in 2021, maar is ook bruikbaar voor de integrale tarieven in 2022. De NZa zal deze berekening naar verwachting binnenkort actualiseren

1-DSC_0862

Laatste nieuws