18 december 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Klachtencommissie Wzd van start 

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Leden van ActiZ kunnen in dit kader gebruik maken van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die  is ingesteld door ActiZ en LOC en door partijen in de gehandicaptenzorg (VGN, Ieder(in), KansPlus en het LSR). De commissie start met ingang van 1 januari 2020.

Wat doet de KCOZ?

De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend. De KCOZ is er niet voor andere (Wkkgz-)klachten. Meer informatie over het klachtrecht in de Wzd staat in de Handreiking Wzd voor zorgaanbieders (Paragraaf 6.5) 

Moet ik mij aanmelden ?

Nee. Als u voor de behandeling van Wzd-klachten gebruik wil maken van de KCOZ hoeft uw organisatie zich hiervoor niet aan te melden bij ActiZ of bij de KCOZ. U kunt volstaan  met het opnemen van een bepaling in uw klachtenregeling dat de Wzd-klachten worden behandeld  door de KCOZ.  De model-klachtenregeling van ActiZ en LOC is op dit punt en vanwege de komst van de Wzd aangepast. NB: De model-regeling moet nog door de LOC worden geaccordeerd.

Wat kost de KCOZ?

De kosten voor instandhouding van de KCOZ worden betaald uit de contributie, er worden dus geen aparte kosten voor aansluiting bij de KCOZ gerekend. Zorgaanbieders betalen wel de kosten voor de behandeling van een klacht, Voor 2020 bedragen de kosten € 2500 per klacht (all-in). Dat is de kostprijs. Niet-leden kunnen desgewenst ook gebruik maken van de KCOZ. Omdat zij niet bijdragen aan de kosten voor instandhouding betalen zijn het dubbele bedrag voor behandeling van een klacht.

Wanneer stopt het Bopz-klachtrecht?

Zorgorganisaties moeten er rekening mee houden dat  vanwege  het overgangsrecht, ook na 1 januari 2020 nog klachten op basis van de Bopz kunnen worden ingediend. De Bopz-klachtencommissie kan dus nog niet worden opgeheven. De mogelijkheid om een klacht op basis van de Bopz in te dienen bestaat zolang het zorgplan van een cliënt nog niet is aangepast overeenkomstig de Wzd. Dit moet binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wzd gebeurd zijn. Bopz-klachten kunnen dus nog tot 1 juli 2020 worden ingediend en moeten dan door de Bopz-klachtencommissie worden behandeld.

Wat is de rol van de cliëntenraad bij de Wzd-klachtenregeling en de keuze voor de KCOZ?

Een besluit van de zorgaanbieder om de Wkkgz-klachtenregeling te wijzigen, valt onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad. Als het echter gaat om een wijziging die voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, kan de zorgaanbieder besluiten af te wijken van een eventueel negatief verzwaard advies van de cliëntenraad zonder dit besluit eerst ter beoordeling aan de commissie van vertrouwenslieden voor te leggen (artikel 4, lid 2 Wmcz).

Het intrekken van de Bopz-klachtenregeling vloeit voort uit een wettelijk voorschrift. Een individuele zorgaanbieder kan immers op basis van de Wzd geen klachtencommissie in stand houden. Het besluit om aan te sluiten bij een Wzd-klachtencommissie vloeit eveneens voort uit een wettelijk voorschrift. De Wzd verplicht hiertoe immers. Als een zorgaanbieder alleen aan deze verplichting kan voldoen door zich aan te sluiten bij de KCOZ, kan hij hiertoe dus besluiten ondanks een eventueel negatief verzwaard advies van de cliëntenraad, zonder dat dit besluit aan de commissie van vertrouwens­lieden moet worden voorgelegd. Als een zorgaanbieder de keuze heeft tussen aansluiting bij de KCOZ of aansluiting bij een andere klachtencommissie, die voldoet aan de eisen die de Wzd stelt, moet een besluit hierover, dat afwijkt van een negatief verzwaard advies van de cliëntenraad, wel ter beoordeling worden voorgelegd aan de commissie van vertrouwenslieden

Tot slot is er de klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang; die wordt vastgesteld door de Wzd-klachtencommissie zelf (artikel 56, lid 2 Wzd). Zorgaanbieders hebben hierbij geen rol, cliëntenraden derhalve evenmin. De representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders die een Wzd-klachtencommissie in stand houden, dragen zorg voor benoeming van de leden van de commissie. Ook op deze benoemingen hebben individuele zorgaanbieders en cliëntenraden geen invloed.

Hoe kan ik  de KCOZ bereiken en vind ik meer informatie?

Via de website www.kcoz.nl die in januari 2020 online komt.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws