18 maart 2020Wet en regelgeving, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal aanvullende WAB maatregelen genomen.

 

Geen hoog WW tarief bij tussentijdse uitbetaling voor extra inzet

Vandaag (18 maart 2020) is een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd met daarin (zie vraag 1.14) de gevraagde aanpassing.

Er zijn vragen gekomen over hoe werkgevers moeten handelen bij werknemers die werken op basis van een zogenoemde jaarurennorm (of andere overeenkomsten waarbij de arbeidsduur niet per week of per maand is vastgesteld) en die ook overwerken. Een arbeidsovereenkomst waarin één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar is overeengekomen en het recht op loon gelijkmatig is verspreid over de afgesproken tijdseenheid is geen oproepovereenkomst. Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij de zogenoemde jaarurennorm zijn toegestaan zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.

Aanvullende WAB maatregelen

Dinsdagavond 17 maart 2020 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de volgende maatregelen staan omtrent de WAB, die ook de Zorgsector tegemoetkomen. Zie ook vraag 1.15 van het Kennisdocument.

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Kamerbrief 17 maart 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Op 9 december jl. (Kamerstuk 35 074 nr. 73) heeft de minister van SZW aan uw Kamer gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Remco Rog
ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws