nieuws

Jeugd beeldmerk
09 december 2015Bedrijfsvoering

VNG en brancheorganisaties bundelen krachten bij aanpak administratieve lasten

In het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor Gemeenten en Zorgaanbieders bundelen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de zes brancheorganisaties hun krachten om de administratieve lasten in de uitvoering van Jeugdwet en Wmo aan te pakken.

 

Samenwerking VNG en branches

Het nieuwe programma gaat uitvoering geven aan de Werkagenda die de VNG, de zes brancheorganisaties (ActiZ, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de VGN) en het ministerie van VWS medio 2015 hebben opgesteld. Het programma neemt daarmee de activiteiten over die voorheen werden uitgevoerd door project IZa (Informatievoorziening Zorgaanbieders) van de brancheorganisaties en het ISD-programma van de VNG. De nieuwe organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van VWS.

 

ActiZ heeft bij de totstandkoming van de nieuwe programma-organisatie benadrukt dat de informatievoorziening in het sociaal domein moet aansluiten op de ontwikkelingen binnen de Wlz en Zvw. Deze afstemming wordt in de nieuwe organisatie geborgd.

 

Standaardisering en vereenvoudiging

Het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor Gemeenten en Zorgaanbieders zet de beweging naar standaardisering en vereenvoudiging voort. In 2015 zijn de Wmo en iJW-standaarden beschikbaar gekomen om de administratieve processen tussen gemeenten en aanbieders te vereenvoudigen. Ook is de technische infrastructuur ontwikkeld, waarmee gemeenten en aanbieders veilig en betrouwbaar kunnen communiceren. 

De ondersteuning vanuit het nieuwe programma is erop gericht dat álle gemeenten en aanbieders in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo gebruik maken van de iWmo en iJW-standaarden. Het programma biedt maatwerkondersteuning om zowel gemeenten als zorgaanbieders te helpen de standaarden in gebruik te nemen. Daarnaast richt het programma zich op afspraken over inkoop en bekostiging, declaratie, rechtmatigheid, beleidsmonitoring en privacybescherming.

 

Overzicht beschikbare handreikingen

De afgelopen maanden is al een reeks van handreikingen uitgebracht die helpen om de informatie-uitwisseling te stroomlijnen en administratieve lasten te beperken. Meest recent informeerden wij u over het landelijk format voor de productieverantwoording en een bijbehorende accountantsprotocol. Eerder verschenen onder meer de modeloplegger rechtmatigheid en de handreiking uitvoeringsvarianten. Een overzicht vindt u op actiz.nl.

 

Programmaleiding 

De nieuwe programmadirecteur is Reinier ter Kuile. Bij het ministerie van Veiligheid & Justitie was hij de afgelopen jaren mede verantwoordelijk voor de decentralisatie van het jeugdstelsel. Ter Kuile gaat per 1 februari 2016 aan de slag. Tot die tijd gaan twee kwartiermakers het nieuwe programma vormgeven en zorgen dat de overdracht van lopende activiteiten is geborgd. 

 

 

Laatste nieuws

1-DSC_0862