05 juni 2020Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren. Dat staat in het Wlz-inkoopkader 2021-2023 dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 29 mei heeft gepubliceerd. ActiZ heeft grote zorgen bij het nieuwe inkoopmodel omdat het gepaard gaat met extra onzekerheden voor zorgaanbieders. Lees meer over de inhoud van het Wlz-inkoopkader en de inzet en ondersteuning van ActiZ.

Prijsdifferentiatie en kernelementen

ZN heeft op 29 mei 2020 het landelijke Wlz-inkoopkader 2021-2023 gepubliceerd. Dat kader geldt in principe voor de Wlz-zorginkoop in heel Nederland. De regionale aanvulling op het inkoopkader is door zorgkantoren op de eigen site geplaatst (zie onder). Door de toenemende vraag naar Wlz-zorg ligt de prioriteit bij het toegankelijk houden van de zorg. Daarvoor grijpen zorgkantoren opnieuw naar een model van een korting op het NZa-tarief, het zgn. basistarief. Dit basistarief is een minimum voor zorgaanbieders tenzij de zorgaanbieder in 2020 een lager tarief ontving dan het basistarief. Zorgkantoren hanteren in 2021 uniform een basistarief van 94% en met een plan kan de zorgaanbieder een maximale opslag van 2% ontvangen. De opslag kan worden verkregen voor vier zgn. kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. Zorgkantoren vullen zelf in om welke kernelementen het in de regio gaat en hoe de opslag eruit ziet.

Overgangsjaar

Voor 2021 hanteren zorgkantoren vanwege de gevolgen van de covid-19-uitbraak een overgangsjaar. Zorgaanbieders ontvangen in principe een standaard opslag van 2%, dus totaal 96% van het NZa-maximumtarief. Op een later moment – als de situatie rond de covid-crisis genormaliseerd is – horen zorgaanbieders wanneer voor de opslag een beknopt plan aan het zorgkantoor moet worden aangeleverd. Voor Menzis en DSW blijft het eerder ingevoerde meerjarenbeleid voor de Wlz-zorginkoop van toepassing.

Opvallende zaken

In het Wlz-inkoopkader zitten diverse opvallende zaken. Drie punten lichten we er hier uit.

  1. Volgens het Wlz-inkoopkader verwachten zorgkantoren dat vanuit het basistarief, 94%, de zorg conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geleverd wordt. Waar zorgkantoren deze aanname op baseren staat niet vermeld in het inkoopkader.
  2. De NHC/NIC wordt in 2021 voor 100% vergoed. Zorgkantoren kondigen aan dat vanaf 2022 de vergoeding voor NHC/NIC wordt gedifferentieerd om te sturen op het aanbod van vastgoed. In het kader staat dat zorgkantoren verschillen zien in de kosten voor vastgoed per regio. Zorgkantoren vinden het belangrijk per regio een analyse te maken, knelpunten in te beeld te brengen en de ontwikkelopgave te bekijken. Op welke wijze zorgkantoren de NHC/NIC-vergoeding willen differentiëren is niet opgenomen.
  3. De fysieke locatie waar de zorgaanbieder zorg levert bepaalt met welk zorgkantoor een contract moet worden gesloten. Het gaat om de feitelijke woonplaats van de cliënt, niet het postadres. In het huidige Wlz-inkoopbeleid 2020 geldt dat alleen voor de intramurale zorg en geclusterd VPT, vanaf 2021 is dat ook van toepassing op het ongeclusterd VPT en op het MPT.

Kwaliteitsbudget 2021

Het ministerie van VWS stelt voor 2021 de derde en laatste tranche van het kwaliteitsbudget voor de implementatie van het Kwaliteitskader beschikbaar. Vanaf 2022 zal er een integraal tarief gelden waar het kwaliteitsbudget onderdeel van is.
Het kwaliteitsbudget in 2021 is € 350 mln. waarmee het totaal van het kwaliteitsbudget op  € 1450 mln. komt (2019 was € 600 mln. en in 2020 € 500 mln. is beschikbaar). De aanvragen voor het kwaliteitsbudget lopen weer via de inkoop door zorgkantoren en de voorwaarden komen overeen met 2019 en 2020. Ook kan er in 2021 sprake zijn van gemotiveerd afwijken van het begrotingsmodel, bijv. in de verdeling 85%/15% voor personeel en overige inzet en voor ziekteverzuim van relevant omvang.
Voor het aanvragen van het laatste kwaliteitsbudget is het van belang dat zorgaanbieders rekening houden met het eindperspectief van het integraal maximumtarief vanaf 2022. Immers als de zorgaanbieder meer personeel aantrekt dan in 2022 wordt bekostigd zou dat ertoe kunnen leiden dat personeel moet afvloeien. De NZa heeft in 2019 een indicatieve berekening van het eindperspectief gepubliceerd. De NZa zal deze indicatieve berekening naar verwachting nog actualiseren.

Geen bestuurlijke afspraken

ActiZ behoudt haar bezwaren bij het Wlz-inkoopkader 2021-2023 omdat het extra onzekerheid stapelt op de onduidelijkheden die er al zijn bij de nieuwe bekostiging van verpleeghuiszorg, zie ook het bericht op ActiZ.nl. ActiZ heeft daarom met ZN geen bestuurlijke kunnen maken over de zorgcontractering 2021. ActiZ blijft pleiten voor een gedragen toekomstperspectief voor de verpleeghuiszorg en een financiering die dat ondersteunt.  

Regio-specifiek Wlz inkoopbeleid 2021

Naast het Wlz-inkoopkader 2021 – 2023 hebben zorgkantoren hun regionale inkoopbeleid 2021 voor hun werkgebied gepubliceerd. Het regionale Wlz inkoopbeleid is beschikbaar via de volgende links.

Ondersteuning door ActiZ

ActiZ ondersteunt zorgorganisaties bij de analyse van het Wlz-inkoopbeleid 2021. Op 28 mei heeft een webinar over de Wlz-zorgcontractering 2021 plaatsgevonden. Daarnaast maken we analyses van het regio-specifieke Wlz-inkoopbeleid. De analyses, enkele voorbeeldvragen en mogelijke (juridische) bezwaren bij het inkoopbeleid worden uiterlijk vrijdagochtend 12 juni op de site van ActiZ gepubliceerd.

Vragen over of bezwaar indienen

Zorgaanbieders kunnen in de fase na publicatie van het nieuwe Wlz-beleid vragen indienen bij het zorgkantoor over het beleid en de bijbehorende bijlagen, bijvoorbeeld over onjuiste of onredelijke zaken. Dat kan uiterlijk 15 juni 2020. In het inkoopbeleid van de zorgkantoren staan de dag, het precieze tijdstip en voorwaarden voor wanneer de vragen bij het zorgkantoor aangeleverd moeten zijn of een eventueel bezwaar moet zijn ingediend.

De vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen over het kwaliteitsbudget 2019 en 2020 zijn niet langer geldig. Vragen over onduidelijkheden of interpretaties bij het kwaliteitsbudget 2021 dienen zorgaanbieders (opnieuw) te stellen.

Tijdigheid belangrijk

Het indienen van vragen of bezwaren over het inkoopbeleid en de bijbehorende documenten binnen de gestelde termijnen is van groot belang. Zorgaanbieders kunnen na afloop van de termijn geen bezwaar maken tegen onjuistheden of onrechtmatigheden. Ook een rechter, als het aankomt op een kort geding, laat meewegen of een zorgaanbieder tijdig een vraag heeft ingediend c.q. bezwaar heeft gemaakt.

ZN/Zorgkantoren publiceren uiterlijk 26 juni a.s. de Nota van Inlichtingen waarin de reactie op de ingediende vragen staat. Met de Nota van Inlichtingen is het inkoopbeleid 2021 van het zorgkantoor definitief. 

 

 

 

Herma_klein

Laatste nieuws