nieuws

05 juni 2019Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2020: meer maatwerk en ruimte voor innovatie

Zorgkantoren maken innovatie vast onderdeel van de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over kwaliteit van zorg. Ook zijn er nieuwe uitgangspunten voor de besteding van het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg. Dat staat in de landelijke ‘Aanvullingen op het inkoopbeleid voor 2020’ die zorgkantoren hebben gepresenteerd. Zorgkantoren hebben ook het eigen regio-specifieke inkoopbeleid 2020 gepubliceerd. ActiZ analyseert het Wlz inkoopbeleid 2020 en stelt deze analyses beschikbaar.  

Landelijke Wlz inkoopbeleid 2020

Zorgkantoren hebben via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het landelijke beleid voor de Wlz zorginkoop 2020 gepubliceerd. Innovatie, nieuwe afspraken over de besteding van het kwaliteitsbudget en de dialoog vormen een belangrijke rode draad in het Wlz-inkoopbeleid. Zie de Aanvulling Inkoopkader 2018 – 2020 voor bestaande zorgaanbieders en de Aanvulling Inkoopkader Wlz 2018 – 2020 voor nieuwe zorgaanbieders.

Innovatie 

Technologische innovaties bieden mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor cliënten. En kunnen bijdragen aan een betere communicatie tussen de client en zijn netwerk.

Zorgkantoren willen samen met zorgaanbieders het komend jaar de mogelijkheden tot technologische innovatie onderzoeken. Zij willen deelname van zorgorganisaties aan regionale platforms en leren van koplopers stimuleren. Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat zij een visie op technologische innovaties in de zorg ontwikkelen en een werkwijze hoe innovatie te implementeren.

Nieuwe afspraken over besteding middelen voor verpleeghuiszorg 

ZN heeft met ActiZ nieuwe afspraken gemaakt over de besteding van het kwaliteitsbudget in 2020. Daarnaast is ook in 2020 een ontwikkelbudget (€ 50 miljoen per jaar) beschikbaar voor het oplossen van problemen bij de implementatie van de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg. Voor de implementatie van het kwaliteitskader is in totaal € 2,1 miljard beschikbaar.

Dialoog zorgkantoren en zorgaanbieders 

Zorgkantoren willen zorgaanbieders ondersteunen en versterken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ze voeren met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers hierover een continue dialoog. Hiermee willen zorgkantoren inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg en in goede voorbeelden en deze delen met andere zorgaanbieders, zodat er een lerend netwerk ontstaat. De inzet van zorgkantoren sluit aan bij de ambities en ontwikkelopgave van zorgkantoren zoals is verwoord in Eindrapport Profiel Zorginkoop 2021.

Regio-specifieke Wlz inkoopbeleid 2020

Naast de landelijke Aanvulling 2020 op het Wlz inkoopbeleid 2018 – 2020, die zorgkantoren uniform hanteren, hebben zorgkantoren hun regionale inkoopbeleid voor hun werkgebied gepubliceerd. Het regionale Wlz inkoopbeleid 2020 is beschikbaar:

Zilveren Kruis

CZ  

Menzis

VGZ

DSW

Zorg & Zekerheid

De Friesland

Midden-IJssel

Ondersteuning door ActiZ

ActiZ ondersteunt zorgorganisaties bij het Wlz-inkoopbeleid 2020 met informatiebijeenkomsten  en analyses van het regio-specifieke Wlz-inkoopbeleid waar het landelijke beleid deel vanuit maakt. De analyses worden uiterlijk 14 juni op de site van ActiZ gepubliceerd.

Vragen over of bezwaar  

Zorgaanbieders kunnen in de fase na publicatie van het nieuwe Wlz-beleid vragen indienen bij het zorgkantoor over het beleid en de bijbehorende bijlagen, bijvoorbeeld over onjuiste of onredelijke zaken. Dat kan uiterlijk 19 juni 2019. In het inkoopbeleid van de zorgkantoren staan de dag en het precieze tijdstip voor wanneer de vragen bij het zorgkantoor aangeleverd moeten zijn of een eventueel bezwaar moet zijn ingediend.

Tijdigheid belangrijk 

Het indienen van vragen of bezwaren over het inkoopbeleid en de bijbehorende documenten binnen de gestelde termijnen is van groot belang. Zorgaanbieders kunnen namelijk na afloop van de termijn geen bezwaar maken tegen onjuistheden of onrechtmatigheden. Ook een rechter, als het aankomt op een kort geding, laat meewegen of een zorgaanbieder tijdig een vraag heeft ingediend c.q. bezwaar heeft gemaakt. ZN/Zorgkantoren publiceren uiterlijk 28 juni 2019 de Nota van Inlichtingen waarin de reactie op de ingediende vragen staan. Met de Nota van Inlichtingen is het inkoopbeleid van het zorgkantoor definitief.

Herma_klein

Laatste nieuws