nieuws

19 februari 2019Zorg

Hoofdpunten lobby ELV in 2018

Afgelopen jaar heeft ActiZ zich ingespannen om de experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf (ELV) te realiseren. Meer experimenteerruimte is noodzakelijk om deze zorgsoort verder te ontwikkelen en daadwerkelijk een goede bijdrage te laten leveren aan betere zorg en kostenbeheersing. Hieraan heeft ActiZ zich gecommitteerd, onder andere door het landelijke VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek te omarmen.

Onderzoek

Begin 2018 heeft ActiZ door bureau Fluent onderzoek laten doen naar de duurzame inrichting van de spoedzorg keten voor ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot uitgebreide mediaberichtgeving (onder andere via NOS, Telegraaf, Zorgvisie), er zijn Kamervragen over gesteld en het leidde zelfs tot de aanvraag van een spoeddebat in de Tweede Kamer. Uit het onderzoek bleek onder meer dat ruim 300 duizend ouderen onnodig in een ziekenhuisbed terechtkomen. Dankzij het onderzoek van ActiZ is de acute zorg voor ouderen prominent onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. ELV kwam in de conclusies van het onderzoek nadrukkelijk naar voren als een effectieve oplossing om de druk in de spoedzorgketen te verminderen.

Coalitie

Een ander belangrijk aspect in de lobby rondom ELV was de coalitievorming met de koepels van ziekenhuizen (NVZ) en huisartsen (LHV) om de financiering van de coördinatiefuncties ELV goed te organiseren. In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging uit 2018 is afgesproken dat verzekeraars jaarlijks 25 miljoen euro beschikbaar stellen voor deze coördinatiefuncties. De ActiZ-kerngroep Revalidatie en Herstel heeft brief gestuurd aan het ministerie van VWS en ActiZ heeft samen met LHV en NVZ bij Kamerleden aandacht gevraagd voor de financiering van ELV. Eerder was al een motie (Ellemeet/Pia Dijkstra) in gang gezet waarmee minister Bruins werd opgeroepen een onderzoek te doen naar het functioneren van de coördinatiefuncties. Ook hiermee is de politieke aandacht gevestigd op nut en noodzaak van ELV. Komend jaar zal ActiZ zich onverminderd inspannen om de randvoorwaarden voor een succesvolle doorontwikkeling te realiseren. Voor 2020 worden er afspraken gemaakt voor een betaaltitel voor deze zorgsoort.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws