nieuws

05 juni 2019Financiering, VVT Nieuws

Herijking Wlz-tarieven per 2020

De tarieven van de Wlz-prestaties zzp/vpt VV4 tot en met VV10 zullen per 2020 herijkt worden. Dit leidt tot herverdeeleffecten tussen zorgorganisaties. Er is een compensatieregeling afgesproken om te zorgen dat er geen organisaties op achteruit gaan. In dit bericht leest u meer over de effecten van de herijking en de compensatieregeling.

Kostenonderzoek Wlz

Aanleiding voor de herijking is het kostenonderzoek dat de NZa in 2018 heeft uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat de Wlz-tarieven niet meer goed aansluiten bij de praktijk van zorgorganisaties. Op basis van dit onderzoek zijn per 2019 onder meer de tarieven van de mpt-prestaties en van de zzp/vpt-prestaties VV1 t/m 3 herijkt. Op aanwijzing van de minister van VWS zijn de zzp/vpt VV4 tot en met VV10 echter niet meegenomen in de herijking per 2019. De minister was van mening dat dit een ongewenste samenloop zou opleveren met de extra middelen die voor de verpleeghuiszorg beschikbaar komen. Nu heeft de minister besloten dat de herijking van de tarieven zzp/vpt VV4-10 alsnog per 2020 kan plaatsvinden. De minister heeft dit opgenomen in de Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis.

Nieuwe tarieven

Voor sommige prestaties (zzp/vpt VV4, 6 en 9) betekent de herijking een tariefdaling, voor andere prestaties (zzp/vpt VV5, 7, 8 en 10) betekent het een tariefstijging. Het grootste effect doet zich voor bij zzp/vpt VV4 waarvan het tarief met ruim 20% daalt.

Een voorlopige berekening van de nieuwe tarieven vindt u in het Verantwoordingsdocument van de NZa (bijlage 7). (Let op: de tarieven in het verantwoordingsdocument betreffen prijspeil 2016.). De NZa publiceert de tarieven 2020 uiterlijk op 1 juli aanstaande. In de tarieven 2020 worden (naast de loon- en prijsindexatie) ook nog een aantal andere wijzigingen verwerkt. Zo worden de W&T-middelen toegevoegd aan de integrale tarieven.

Herverdeeleffecten

Afhankelijk van de prestatiemix zullen sommige zorgorganisaties hun opbrengsten door de herijking zien stijging, terwijl het voor andere zorgorganisaties een omzetdaling betekent. Deze laatste groep (organisaties met per saldo een omzetdaling) wordt daarvoor gecompenseerd. Organisaties die erop vooruit gaan, behouden dit voordeel.

Compensatieregeling

De compensatie wordt toegekend binnen het kwaliteitsbudget 2020. Organisaties die er door de herijking per saldo op achteruit gaan, krijgen het nadeel gecompenseerd. De compensatiecomponent wordt berekend over de gerealiseerde productie 2018 (zzp/vpt VV4 t/m 10). Met dit bedrag kunnen organisaties het personeel in dienst houden, wat anders – in geval van een omzetdaling – mogelijk zou moeten afvloeien.

De compensatiecomponent wordt als een vaste, niet-onderhandelbare component meegenomen in de berekening van het kwaliteitsbudget 2020. Zorgkantoren maken de compensatiecomponent gelijktijdig met het gereserveerde initiële kwaliteitsbudget bekend aan zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen. Dit krijgt een plek in de begrotings- en verantwoordingstool in de portal.

Structurele compensatie

Deze compensatie is structureel. In 2022 worden de kwaliteitsmiddelen aan de integrale Wlz-tarieven. Vanaf dat moment moet dus ook de compensatiecomponent landen in het integrale tarief dat zorgorganisaties ontvangen.

Het kabinet stelt voor de compensatie in 2020 eenmalig 125 miljoen extra voor beschikbaar. Vanaf 2021 komt de dekking ten laste van de laatste tranche van het kwaliteitsbudget.

Standpunt ActiZ

ActiZ heeft aangedrongen op een snelle herijking van de tarieven, mét een goede compensatieregeling voor organisaties die nadelige herverdeeleffecten ondervinden. Het is belangrijk dat de tarieven aansluiten bij de werkelijke kosten van zorgorganisaties. Hoe langer een herijking wordt uitgesteld, hoe groter de herverdeeleffecten zullen zijn. Door de extra middelen voor de verpleeghuiszorg is er op dit moment voldoende budget om de herverdeeleffecten op te vangen. Daarom is het beter de herijking nu door te voeren en niet pas over een paar jaar. Dit biedt zorgorganisaties ook meer zekerheid over de toekomstige tarieven.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws